Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Kedy a za akých podmienok môže platiteľ dane začať používať osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 68d

Kedy a za akých podmienok môže platiteľ dane začať používať osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 68d

Otázka č. 1 - Začatie uplatňovania osobitnej úpravy
Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH s mesačným zdaňovacím obdobím poskytuje v tuzemsku poradenské služby. V kalendárnom roku 2018 dosiahol obrat 85 000 eur a odôvodnene predpokladá,  že v kalendárnom roku 2019 nebude mať výrazne vyšší obrat ako v roku 2018. Platiteľ dane sa rozhodol od 1.4.2019 uplatňovať osobitnú úpravu. Ako bude postupovať platiteľ dane pri začatí uplatňovania osobitnej úpravy?
Odpoveď
Platiteľ dane písomne  oznámi svojmu miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca apríla 2019, že začal uplatňovať osobitnú úpravu. Podanie je platiteľ dane povinný doručiť správcovi dane elektronickými prostriedkami. Dodanie služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť pred 1.4.2019, t.j. podľa základného pravidla dňom dodania služby, nemôže platiteľ dane zahrnúť  pod uplatňovanie osobitnej úpravy, aj keď za tieto služby nebolo zaplatené v roku 2018, príp. v roku 2019. To zn., že musia byť zahrnuté v daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia, v ktorých vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH, t.j. pred 1.4.2019.
Odpočítanie dane z prijatých plnení pred 1.4.2019 si platiteľ uplatní podľa bežných pravidiel. Odpočítanie dane z prijatých plnení po 1.4.2019 si môže platiteľ dane uplatniť len na základe uskutočnenej platby svojmu dodávateľovi.

Otázka č. 2 – Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy uplatňovania dane
Novoregistrovaný platiteľ dane zaregistrovaný pre DPH od 1.5.2019, ktorý spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania dane sa rozhodol pre jej uplatňovanie od 1.5.2019. Akým spôsobom má túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu?
Odpoveď
Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ dane písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu (t.j. do konca mája 2019). Platiteľ dane je povinný doručiť toto oznámenie elektronicky. Formulár oznámenia je po dostupný na portáli Finančnej správy SR v časti Formuláre/Elektronické formuláre/Správa daní/DPH/Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.358.html

Otázka č. 3   – Uplatňovanie osobitnej úpravy platiteľa dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím
Platiteľ dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím chce začať uplatňovať osobitnú úpravu v priebehu kalendárneho roka. Kedy tak môže urobiť?
Odpoveď
Ak platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH spĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, t.j. nepresiahol obrat 100 000 eur za rok 2018 a nepredpokladá presiahnutie tohto obratu ani v roku 2019, môže začať uplatňovať osobitnú úpravu od prvého dňa kalendárneho štvrťroka. Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca (a to aj v prípade, že má štvrťročné zdaňovacie obdobie), v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.