Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Oprava odpočítanej dane v súvislosti s používaním osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d

Oprava odpočítanej dane v súvislosti s používaním osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d

Otázka č. 1 - Oprava odpočítanej dane
Platiteľ dane SK1 neuplatňujúci osobitnú úpravu, dodal tovar v máji 2019 platiteľovi dane SK2, ktorý osobitnú úpravu uplatňuje. Cena tovaru vrátane dane je 6 000 eur. Platiteľ dane SK2 zaplatil za tovar v máji 2019 a uplatnil si odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie  máj 2019. V júli 2019 na základe zmluvy došlo k zvýšeniu ceny tovaru. To zn., že platiteľ dane SK2 musí ešte doplatiť 750 eur. Platiteľ dane SK1 vyhotoví v júli 2019 doklad o oprave základu dane v zmysle § 71 ods. 2 zákona o DPH (ťarchopis) na sumu 750 eur, z toho základ dane 625 eur, DPH 20 % 125 eur.  Platiteľ dane SK2 zaplatil sumu 750 eur v júli 2019. V ktorom zdaňovacom období vzniklo platiteľovi dane právo na opravu odpočítanej dane?
Odpoveď
Platiteľovi dane SK2 vzniklo právo na opravu odpočítanej dane v júli 2019 vo výške 125 eur, t.j. v zdaňovacom období, v ktorom doplatil rozdiel v cene svojmu dodávateľovi – platiteľovi dane SK1.

Otázka č. 2 – Oprava odpočítanej dane
Ako postupuje odberateľ, ktorý príjme od dodávateľa dobropis v prípade, že obidvaja -dodávateľ aj odberateľ  uplatňujú osobitnú úpravu dane podľa § 68d zákona o DPH?
Odpoveď
V prípade, ak u dodávateľa dôjde k oprave základu dane, pričom dôjde k zníženiu základu dane, postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa je upravený v § 53 ods. 1 zákona o DPH. Podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ dane doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.
Tento postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa v prípade, ak u dodávateľa, ktorý uplatňuje/neuplatňuje osobitnú úpravu dôjde k zníženiu základu dane je rovnaký bez ohľadu na skutočnosť, či platiteľ – odberateľ uplatňuje alebo neuplatňuje osobitnú úpravu.