Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Vznik práva na odpočítanie dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH

Vznik práva na odpočítanie dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH

Otázka č. 1 - Vznik práva na odpočítanie dane
Platiteľ dane O, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu dane dostal faktúru od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (na faktúre je uvedený text ,,daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“). Odberateľ – platiteľ dane túto faktúru uhradil dňa 31.1.2019, avšak dodávateľovi – platiteľovi dane bola platba pripísaná na bankový účet dňa 1.2.2019. Kedy vzniká odberateľovi právo na odpočítanie dane?
Odpoveď
Ak dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu, daňová povinnosť mu vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu. Keďže dodávateľovi vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby za tovar alebo službu, odberateľovi, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, vzniká právo na odpočítanie dane dňom zaplatenia za tovar alebo službu. Pri bezhotovostnej platbe (jednorazový prevod, trvalý príkaz, inkaso a pod.) je dňom zaplatenia deň, kedy bola platba pripísaná na účet dodávateľa, t.j. 1.2.2019. To zn., že odberateľ si môže odpočítanie dane uplatniť najskôr za zdaňovacie obdobie február 2019, resp. I. štvrťrok 2019 a najneskôr v zdaňovacom období december 2019, resp. IV. štvrťrok 2019, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru.

Otázka č. 2 -  Vznik daňovej povinnosti a odpočítanie dane
Platiteľ dane D uplatňuje osobitnú úpravu. Dňa 16.5.2019 dodal tovar platiteľovi O, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Tovar bol v cene 6 000 eur, z toho základ dane 5 000 eur, DPH 20 % 1 000 eur. Platiteľ dane O realizoval čiastočnú platbu vo výške 3 000 eur bezhotovostným prevodom. Platiteľovi D bola platba na bankový účet pripísaná dňa 5.6.2019. Kedy vzniká právo na odpočítanie dane platiteľovi O?
Odpoveď
Platiteľovi O vzniklo právo na odpočítanie dane vo výške 500 eur (3 000x20/120) momentom vzniku daňovej povinnosti u platiteľa D, t.j. 5.6.2019. Podľa  § 51 ods. 2 zákona o DPH si platiteľ dane O môže uplatniť právo na odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období jún 2019, resp. II. štvrťrok 2019 a najneskôr v zdaňovacom období december 2019, resp. IV. štvrťrok 2019, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa.

Otázka č. 3  – Odpočítanie dane
Platiteľ dane X, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu dodal dňa 13.5.2019  tovar v tuzemsku platiteľovi Y, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu. Platiteľ dane Y zaplatí za tovar 2.7.2019 platiteľovi X. Dňa  4.6.2019 platiteľ dane Y dodal tovar inému platiteľovi dane Z, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Platiteľ dane Z zaplatil za tovar 15.8.2019. Platiteľ dane Y prijal platbu 17.8.2019. Kedy vznikne právo na odpočítanie dane platiteľovi Y a platiteľovi Z?
Odpoveď
Platiteľovi X vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru, t.j. 13.5.2019. Platiteľ dane Y si môže uplatniť právo na odpočítanie dane až keď zaplatí za tovar (t.j., keď platiteľ dane X prijme platbu za tovar), t.j. najskôr za zdaňovacie obdobie júl 2019. Platiteľovi Y vznikne daňová povinnosť z dodania tovaru platiteľovi Z dňom prijatia platby od platiteľa Z, t.j. v auguste 2019. Platiteľovi Z vzniká právo na odpočítanie dane najskôr za zdaňovacie obdobie august 2019.

Otázka č. 4 – Odpočítanie dane platiteľom, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu
Platiteľ dane dostal faktúru, na ktorej je napísané ,,daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Tento platiteľ dane neuplatňuje osobitnú úpravu. V ktorom zdaňovacom období si môže uplatniť odpočítanie dane?
Odpoveď
Právo na odpočítanie dane vzniká  zaplatením za tovar dodávateľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu. T.j., ak platiteľ dane zaplatil za dodanie tovaru alebo služby napr. v máji 2019, tak odpočítanie dane si uplatní najskôr za zdaňovacie obdobie máj 2019, resp. II. štvrťrok 2019 a najneskôr v zdaňovacom období december 2019, resp. IV. štvrťrok 2019, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru.