Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH

Vznik daňovej povinnosti pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH

Otázka č. 1 – Vznik daňovej povinnosti pri vývoze tovaru
Platiteľ dane uplatňujúci osobitnú úpravu dodal tovar na Ukrajinu zdaniteľnej osobe. Preprava bola vykonaná na účet dodávateľa. Platiteľ dane má colné vyhlásenie (JCD) o prepustení tovaru v režime vývoz s miestom určenia v 3. štáte, potvrdené colným orgánom s dňom výstupu tovaru z colného územia EÚ 20.5.2019. Kedy vzniká platiteľovi daňová povinnosť? Kedy vzniká právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb kúpených od iných platiteľov dane v tuzemsku a použitých v súvislosti s vývozom tovaru?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane podľa § 19 ods. 9 zákona o DPH, t.j. dňom, kedy tovar vystúpil z územia ES, t.j. dňom 20.5.2019. Právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb kúpených od iných platiteľov dane v tuzemsku a použitých v súvislosti s vývozom tovaru oslobodeného podľa § 47 zákona o DPH vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi.

Otázka č. 2  - Vznik daňovej povinnosti
Platiteľ dane D uplatňujúci osobitnú úpravu dodal dňa  14.5.2019 platiteľovi O tovar v cene 3 200 eur, z toho základ dane 2 816 eur, DPH 20 % 384 eur. Platiteľ dane D uviedol na faktúru informáciu ,,daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ dane O čiastočne zaplatil za tovar bezhotovostným prevodom dňa 30.5.2019. Čiastočná platba vo výške 1200 eur  bola na bankový účet platiteľa  D pripísaná dňa 1.6.2019. Kedy vzniká daňová povinnosť platiteľovi dane D?
Odpoveď
Daňová povinnosť z prijatej platby vzniká platiteľovi dane D prijatím platby na bankový účet, t.j. 1.6.2019 vo výške 200 eur (1200x20/120). Platiteľ dane D uvedie daňovú povinnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2019, resp. II. štvrťrok 2019.