Skončenie uplatňovania osobitnej úpravy

Otázka č. 1 – Ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH
Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac začal uplatňovať osobitnú úpravu od 1.3.2016, pričom túto skutočnosť oznámil daňovému úradu. Kedy môže skončiť jej uplatňovanie, ak aj naďalej spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy?
Odpoveď
V priebehu uplatňovania osobitnej úpravy sa platiteľ môže rozhodnúť pre skončenie jej uplatňovania aj napriek skutočnosti, že naďalej spĺňa podmienky pre jej uplatňovanie. Ak sa platiteľ rozhodne skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu v priebehu kalendárneho roka, uplynutím ktorého chce skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Zákon o DPH v § 68d ods. 10 stanovuje, že platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Ak platiteľ bude spĺňať podmienky stanovené zákonom o DPH pre uplatňovanie osobitnej úpravy, ale rozhodne sa pre jej skončenie, deň skončenia je posledný deň, t.j. 31.12. kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu.

Otázka č.  2  – Povinné ukončenie uplatňovania osobitnej úpravy a vysporiadanie dane
Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane dosiahol v júni 2016 obrat 100 000 eur. Má mesačné zdaňovacie obdobie. Za zdaňovacie obdobie jún vznikla platiteľovi dane daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb v celkovej sume 5000 eur a právo na odpočítanie dane v celkovej sume 2000 eur – daňová povinnosť vznikla na základe prijatých platieb a právo na odpočet vzniklo na základe zaplatenia za tovar. Platiteľ dane eviduje k 30.6.2016 nezaplatené faktúry za dodaný tovar a služby, z ktorých je daň 3000 eur a zároveň má záväzky voči svojim dodávateľom z kúpených tovarov a služieb v predchádzajúcom zdaňovacom období a daň z týchto faktúr je 6000 eur.
Ako bude postupovať tento platiteľ dane pri skončení uplatňovania osobitnej úpravy?
Odpoveď
Platiteľ dane je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy posledným dňom zdaňovacieho obdobia jún 2016, pretože v tomto mesiaci presiahol obrat. Zároveň je zdaňovacie obdobie jún 2016 jeho posledné zdaňovacie obdobie, v ktorom musí vysporiadať  daň.
Platiteľ dane je za zdaňovacie obdobie jún 2016 povinný odviesť daň vo výške 5000 eur a 3000 eur a zároveň má nárok na odpočítanie dane vo výške 2000 eur a 6000 eur.
Platiteľ dane je povinný najneskôr do 5. júla 2016 oznámiť daňovému úradu skončenie osobitnej úpravy.