Úvod > DPH > Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby > Oprava základu dane v súvislosti s používaním osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d

Oprava základu dane v súvislosti s používaním osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 68d

Otázka č. 1 – Oprava základu dane
Platiteľ dane SK1 uplatňujúci osobitnú úpravu dodal službu vo februári 2019 platiteľovi SK2. Cena za službu je dohodnutá vo výške 3 000 eur s DPH. Platiteľ dane SK2 zaplatil 3 000 eur platiteľovi dane SK1 v apríli 2019. V máji 2019 platiteľ dane SK2 reklamoval službu. Platiteľ dane SK1 reklamáciu uznal a poskytol mu zľavu vo výške 1 000 eur. Platiteľ dane SK1 vrátil túto sumu platiteľovi SK2 v júli 2019. Do ktorého zdaňovacieho obdobia zahrnie opravu základu dane platiteľ SK1?
Odpoveď
Platiteľ dane SK1 zahrnie opravu základu dane a dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie júl 2019, resp. III. štvrťrok 2019, nakoľko v tomto zdaňovacom období vrátil platbu platiteľovi dane SK2.

Otázka č. 2  – Oprava základu dane
Platiteľ dane SK1 uplatňuje osobitnú úpravu. V apríli 2019 dodal tovar platiteľovi SK2 v cene 6 000 eur, z toho základ dane 5 000 eur, DPH 20 % 1 000 eur. Platiteľ dane SK2 za tovar zaplatil 21.4.2019. Platiteľovi SK1 bola platba za tovar pripísaná na účet 23.4.2019. Následne po nedodržaní zmluvných podmienok zo strany platiteľa SK2 došlo k zvýšeniu ceny tovaru o 300 eur. Platiteľ dane SK1 vyhotovil opravný doklad 10.5.2019 podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (ťarchopis), v ktorom uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe zvýšenia ceny zmenené oproti pôvodnej faktúre. Platiteľ dane SK2 dňa 16.5.2019 zaplatil bankovým prevodom doplatok zvýšenej fakturovanej ceny. Platiteľ dane SK1 prijal doplatok fakturovanej ceny 18.5.2019. Kedy zahrnie platiteľ dane SK1 opravu základu dane do daňového priznania?
Odpoveď
Rozdiel základu dane a dane  platiteľ dane SK1 vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2019, t.j. za zdaňovacie obdobie v ktorom prijal doplatok ceny tovaru.

Otázka č. 3 – Oprava základu dane
Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu,  dodal službu v tuzemsku, avšak odberateľ za službu nezaplatil. Následne odberateľ službu reklamoval. Ako bude dodávateľ postupovať, uplatní sa postup podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH?
Odpoveď
Ak platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, dodá službu, vyhotoví faktúru, ale daňová povinnosť nevznikne z dôvodu, že odberateľ za službu nezaplatil a následne ak dôjde k reklamácii, neuplatní sa postup podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH (t.j. nejde o opravu základu dane), pretože pri pôvodnom dodaní služby nevznikla daňová povinnosť. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotoví faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uvedie poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe reklamácie oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. K oprave základu dane podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH môže dôjsť až po vzniku daňovej povinnosti.