Úvod > DPH > Korona opatrenia > Nadmerný odpočet

Nadmerný odpočet

Otázka č. 1 - Vrátenie nadmerného odpočtu v období pandémie
V daňovom priznaní k DPH,  ktoré som podal v zákonom stanovenej lehote v období pandémie, som vykázal nadmerný odpočet. Vzhľadom na obdobie pandémie, kedy mi bude nadmerný odpočet vrátený?
Odpoveď
Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu sa nemenia. T.j. platí to, čo je uvedené v § 79 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o DPH“). To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (s výnimkou odseku 2). Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Za podmienok uvedených v § 79 ods. 2 zákona o DPH, daňový úrad vráti nadmerný odpočet už do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania  za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Otázka č. 2 - Vrátenie nadmerného odpočtu v období pandémie
Ak výsledkom daňového priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie v období pandémie bol nadmerný odpočet a daňové priznanie k DPH za nasledujúce zdaňovacie obdobie som vzhľadom na súčasnú situáciu nepodal, vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH neuplatňujem, ako mám postupovať?
Odpoveď
Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu uvedené v § 79 zákona o DPH sa v období pandémie nemenia. Nižšie uvedený postup sa uplatní aj v prípade oneskoreného podania daňového priznania k DPH za nasledujúce zdaňovacie obdobie (aj v období pandémie). T.j. platí to, čo je uvedené v § 79 zákona o DPH. To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1 zákona o DPH) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Otázka č. 3 - Vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote v období pandémie
V daňovom priznaní k DPH  pravidelne vykazujeme nadmerný odpočet a uplatňujeme pri jeho vrátení postup § 79 ods. 2 zákona o DPH. V súčasnej situácií máme  problémy so zabezpečením finančných prostriedkov na úhradu daní  a odvodov. Keď neuhradíme odvody a dane včas alebo vôbec, budeme si môcť v nasledujúcich mesiacoch (už aj v daňovom priznaní k DPH za 03/2020) uplatňovať nadmerný odpočet v skrátenej lehote DPH podľa §79 ods. 2 zákona o DPH?
Odpoveď
Ak ide o nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie marec 2020, je potrebné skontrolovať si daňové nedoplatky, prípadne colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov za obdobie od 1.9.2019 - 29.2.2020 (za 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol) a či ich hodnota neprekračuje v súhrne sumu 1000 eur (§ 79 ods. 2 písm. c) zákona o DPH). Ak prekračuje, potom nie je možné uplatniť vrátenie NO DPH v skrátenej lehote.
K uplatneniu nadmerného odpočtu v skrátenej lehote podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH v nasledujúcich obdobiach (t.j. za zdaňovacie obdobie apríl 2020, prípadne neskôr) za predpokladu trvania pandémie uvádzame, že za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 10 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“)). Obdobie pandémie sa  považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). To znamená, že  dlžnú sumu dane je potrebné uhradiť najneskôr do 2.11.2020. Zároveň, ak počas obdobia pandémie vznikol nedoplatok na povinných odvodoch poistného alebo colný nedoplatok, tento nedoplatok sa neberie do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok platiteľ dane zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 24j lex korony). Obdobie pandémie sa  považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). To znamená, že  tento nedoplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 2.11.2020. To znamená, že v prípade takejto dlžnej sumy vzniknutej v období pandémie (časová pôsobnosť opatrení je uvedená v § 2 lex korona) sa postup podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH naďalej môže uplatniť, avšak za podmienky posudzovania výšky nedoplatku v súhrne za daňové a colné nedoplatky voči daňovému a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitných predpisov počas obdobia 6-tich kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom mesiaci nadmerný odpočet vznikol.
Poznámka: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).