Úvod > DPH > Korona opatrenia > Registrácia pre DPH

Registrácia pre DPH

Otázka č. 1 - Žiadosť o povinnú registráciu podaná po lehote stanovenej zákonom o DPH
Pokiaľ mi vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH počas obdobia pandémie (z dôvodu dosiahnutia obratu), pričom ju nepodám v lehote, ale ju podám najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v zmysle  § 4 lex korona, uvažujem správne, že sa stanem platiteľom dane až dňom uvedeným v osvedčení o registrácií  po vykonaní  registrácie daňovým úradom a  daňový  úrad nebude v týchto prípadoch vykonávať spätnú registráciu?
Odpoveď
Ak Vám  vznikne povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH z dôvodu  dosiahnutia obratu počas obdobia pandémie a túto žiadosť nepodáte do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat, zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o registráciu, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí za podmienky, že žiadosť o registráciu podáte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie podľa § 4 lex korony. Obdobie pandémie sa  považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). T.j. žiadosť o registráciu je potrebné podať najneskôr do 2.11.2020. Daňový úrad následne postupuje podľa § 4 ods. 3 zákona o DPH, t. j. vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Platiteľom dane sa stávate až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii.

Poznámka 1: Pokiaľ dôjde k odpusteniu zmeškania lehoty na registráciu v zmysle § 4 lex korony, odpustenie sa bude vecne týkať iba nevykonania tohto úkonu a nie  nadväzujúcich povinností uvedených v zákone o DPH. Vzhľadom na znenie § 55 ods.  3 posledná veta, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH je táto osoba povinná podať tzv. mimoriadne daňové priznanie a to do 60 dní odo dňa, kedy podá žiadosť o registráciu pre DPH (ak tak urobí do konca nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie, t.j. najneskôr do 2.11.2020. Obdobie pandémie sa v zmysle § 2 ods. 3 lex korony považuje za skončené 30.9.2020) a vysporiadať daň z ňou vykonaných a prijatých plnení za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (t.j. registrácia platiteľa dane sa bude považovať za tzv. oneskorenú v zmysle zákona o DPH) .

Poznámka 2: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).


Otázka č. 2 - Určenie obdobia pre podanie tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH
Pokiaľ mi povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH  vznikne počas obdobia pandémie (z dôvodu dosiahnutia obratu), pričom ju nepodám v lehote, ani ju nepodám  v lehote v zmysle  § 4 lex korony (t.j. najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. do 2.11.2020), ale až neskôr, uvažujem správne, že obdobie pandémie nebude mať  žiadny vplyv na určenie obdobia podľa § 55 ods. 3  zákona o DPH,  za ktoré podám mimoriadne daňové priznanie k DPH?
Odpoveď
Ak si splníte registračnú povinnosť oneskorene, bude sa posudzovať, či toto oneskorenie bude viac ako 30 dní, ak áno, uplatní sa postup podľa § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona o DPH.
Budete mať povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH za obdobie, v ktorom ste mali byť platiteľom. Obdobie, za ktoré máte podať  daňové priznanie začína 31. dňom po dni, keď ste boli povinný najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa DPH. Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 lex korony sa na Vás nevzťahuje a ste povinný podať mimoriadne daňové priznanie k DPH za celé obdobie oneskorenia a teda aj za obdobie (jeho časť) od vyhlásenia  pandémie. 

Poznámka: Obdobie pandémie sa v zmysle § 2 ods. 3 lex korony považuje za skončené 30.9.2020. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

Otázka č. 3 - Podanie tzv. mimoriadneho daňového priznania k DPH po zákonom stanovenej lehote
Ak v období pandémie nestíham podať mimoriadne daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať?
Odpoveď 
Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá mimoriadne daňové priznanie k DPH). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie mimoriadneho daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať mimoriadne daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.

Otázka č. 4 - Registrácia pre DPH zo zákona
Ak sa subjekt stáva platiteľom dane  zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH (napr. z dôvodu nadobudnutia podniku v tuzemsku), vzniká  mu povinnosť  oznámiť daňového úradu  skutočnosť, na základe ktorej sa stáva platiteľom dane ako aj predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť, a to do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Vzhľadom na prebiehajúcu situáciu (pandémia) ma zaujíma,  či sa neposúva  táto lehota?
Odpoveď
Odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 lex korony sa bude dotýkať iba zmeškania včasného oznámenia skutočnosti, na základe ktorej sa stáva subjekt platiteľom dane, nezbavuje ho to však povinnosti zaplatiť DPH z poskytnutých plnení odo dňa, ku ktorému sa stáva platiteľom dane zo zákona.

Poznámka: Je na dotknutom platiteľovi dane a na jeho daňovej disciplíne, aby v zákonom o DPH stanovenej desaťdňovej lehote oznámil predmetnú skutočnosť  (na základe ktorej sa stal platiteľom dane) ako aj predložil k tomu doklady, aby mu mohol daňový úrad prideliť IČ DPH a teda, aby si dotknutý subjekt mohol plniť svoje povinnosti, ktoré mu zákona o DPH vyplývajú (podávanie daňového priznania k DPH,  prípadne kontrolného a súhrnného výkazu, vystavovanie faktúr a pod.)