Iné

Otázka č. 1 - Neaktualizácia zoznamu počas obdobia pandémie
Ak v období pandémie opakovane nepodám daňové priznanie k DPH alebo nezaplatím DPH v zákonom stanovenej lehote, budem zverejnený v zozname daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH?
Odpoveď
Nie, ak si tieto povinnosti splníte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. v zmysle § 2 ods. 3 lex korony najneskôr do 1.2.2021. Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky neaktualizuje zverejnený zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. K zverejneniu týchto platiteľov dane  v predmetnom zozname však dôjde, ak si tieto subjekty nesplnia uvedené povinnosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (§ 24i lex korony), pričom obdobie pandémie sa  považuje za skončené 31. decembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony).

Poznámka: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

Otázka č. 2 - Vysvetlenie "odpadnutia dôvodov zmeškania"
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH  je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. Čo sa myslí odpadnutím dôvodov zmeškania?
Odpoveď
Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Daňový subjekt musí podať žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania a v tej istej lehote musí zmeškaný úkon aj urobiť. V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý nemohol podať DP na DPH v zákonom stanovenej lehote, kedy dôvod zmeškania odpadol.

Otázka č. 3 - Dodatočné daňové priznanie
Ak počas trvania mimoriadnej situácie podám dodatočné daňové priznanie k DPH, pričom sa dopustím správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. i) daň. poriadku (napr. zvýšenie vlastnej daňovej povinnosti), bude mi udelená pokuta?
Odpoveď
Áno bude uložená pokuta.

Otázka č. 4 - Lehota na vrátenie dane cestujúcim
Predávam tovar občanom z Ukrajiny, ktorí si potom u mňa uplatňujú vrátenie DPH (§ 59-60 zákona o DPH). Ako to bude teraz s dobou 6 mesiacov na vrátenie dane, keď nemôžu osobne prísť požiadať o vrátenie DPH? Predĺži sa v období pandémie táto lehota alebo si DPH po uplynutí 6 mesiacov nebudú môcť uplatniť?
Odpoveď
Zákon v  § 59 ods. 6 zákona o DPH stanovuje, že nárok na vrátenie dane cestujúcemu zaniká, ak sa platiteľovi alebo poverenej osobe nepredložia doklady uvedené v odseku 3 do šiestich mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bol tovar predaný. Zákon v tomto ustanovení nedefinuje, že potvrdené tlačivo colným orgánom o vývoze je cestujúci povinný Vám predložiť iba osobne, čo je možné iba opätovným vycestovaním cestujúceho z tretieho štátu na územie SR. Môžete sa s cestujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe predloženia potvrdeného tlačiva a vrátení dane napr. poštou a bankovým prevodom, vylúčené nie je ani uplatnenie vrátenia dane cez poverenú osobu. Po overení oprávnenosti nároku na vrátenie dane vrátite daň na základe predloženého dokladu o kúpe tovaru a tlačiva na vrátenie dane, v ktorom je potvrdený vývoz tovaru colným úradom. Lehota v zmysle § 59 ods. 6 zákona o DPH zostáva zachovaná, pretože je to lehota pre občana – cestujúceho a nie pre daňový subjekt. Pre občanov iných štátov nie sú upravené lehoty v lex korone.