Úvod > DPH > Korona opatrenia > Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz

Otázka - Podanie súhrnného výkazu po zákonom stanovenej lehote
Ak v období pandémie nestíham podať súhrnný výkaz v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať?
Odpoveď
Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá súhrnný výkaz). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie súhrnného výkazu je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať súhrnný výkaz v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať. Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty podávate elektronicky prostredníctvom Všeobecného podania pre FS – Správa daní.