Úvod > DPH > Korona opatrenia > Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH

Otázka č. 1 - Podanie daňového priznania k DPH po zákonom stanovenej lehote
Ak v období pandémie nestíham podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať?
Odpoveď
Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá daňové priznanie k DPH). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.

Poznámka: Uvedené platí aj v prípade, ak  občan nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a  túto lehotu  vzhľadom na súčasnú situáciu (obdobie pandémie) nestíha. Zároveň dávame do pozornosti, že lehota na podanie daňového priznania k DPH začína plynúť až od nadobudnutia nového dopravného prostriedku, tzn. odo dňa, kedy je  auto fyzicky odoslané alebo prepravené z iného členského štátu do SR. V prípade, ak v období pandémie nebolo auto fyzicky prepravené do SR, lehota na podanie daňového priznania neplynie.  

 

Otázka č. 2 - Spôsob podania žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty
Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?
Odpoveď
Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky alebo nie, a preto:

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár  „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť).
Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Žiadosť môžete podať v papierovej podobe.