Úvod > DPH > Korona opatrenia > Platenie DPH

Platenie DPH


Otázka č. 1 - Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH po zákonom stanovenej lehote
Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak v zákonom stanovenej lehote v období pandémie nepodám  daňové priznanie k DPH  a  ani nezaplatím DPH, ako mám postupovať?
Odpoveď
Daňový poriadok neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Daňový úrad však môže odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných konkrétnych dôvodov (v zmysle § 29 daňového poriadku), ak o to požiadate najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobíte zmeškaný úkon (podáte daňové priznanie k DPH a zaplatíte daň). Ak správca dane rozhodnutím tejto žiadosti vyhovie, tak sankcia (za nepodanie daňového priznania v lehote) sa nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania aj zaplatíte DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania.
V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t.j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. 


Otázka č. 2 - Zaplatenie DPH po zákonom stanovenej lehote
Daňové priznanie k DPH som podal v období pandémie v zákonom stanovenej lehote. Z dôvodu súčasnej situácie nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Chcem sa spýtať, či nie je posunutý termín na zaplatenie DPH, prípadne aké mám v danej situácii možnosti?
Odpoveď
V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Obdobie pandémie sa  považuje za skončené 30. septembra 2020 (§ 2 ods. 3 lex korony). To znamená, že  dlžnú sumu dane je potrebné uhradiť najneskôr do 2.11.20
20.Táto dlžná suma dane sa nebude považovať za daňový nedoplatok na účely exekúcie, t.j. nebude sa vymáhať a nebude sa uvádzať ani v potvrdení o stave osobného účtu ako daňový nedoplatok. 
To znamená, že uvedeným ustanovením sa  neposúva lehota splatnosti dane, teda lehota splatnosti DPH uvedená v zákone o DPH zostáva zachovaná. V prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti, daňový úrad uplatní úrok z omeškania.

Poznámka: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

Ďalšou možnosťou je, že podáte žiadosť na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku. Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr  odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. V prípade povolenia odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenia platenia daňového nedoplatku v splátkach sa uplatní úrok z omeškania.