Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Všeobecne o opravných položkách podľa zákona o dani z príjmov

Všeobecne o opravných položkách podľa zákona o dani z príjmov

Opravná položka (ďalej len „OP“ ) sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. OP sa tvoria v účtovníctve  podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  a následne sa posudzuje ich zahrnutie do daňových výdavkov  podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Daňovo uznané sú OP k

- nepremlčaným pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov,
- k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze  a reštrukturalizácii  a od 1.1.2018 k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár  podľa § 20 ods.10 až 12 zákona o dani z príjmov. U bánk sú OP voči dlžníkom so splátkovým kalendárom daňovým výdavkom vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávky v splátkovom kalendári a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov. Novelizované ustanovenie sa použilo prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2017,
- k odplatne nadobudnutému majetku podľa § 20 ods.13 zákona o dani z príjmov,
- k nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a  pobočky zahraničných bánk,
- k nepremlčaným pohľadávkam z poistenia a k pohľadávkam zdravotných poisťovní,
- k pohľadávkam vzniknutým od 1.1.2002 a zahrnutých do príjmov do 31.12.2003 podľa § 52 ods.18 zákona o dani z príjmov,
- k nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu,

- k nepremlčaným pohľadávkam u mikrodaňovníka podľa §20 ods.23 od 1.1.2021 v nadväznosti na §52zzb ods.4 zákona o dani z príjmov( t.j. tvorba opravných položiek k pohľadávkam a príslušenstvu pohľadávok zahrnutých do zdaniteľných príjmov od 1.1.2021)  

 

od 1.1.2016 tvorba OP k príslušenstvu pohľadávky, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov  sa zahrnie do daňových výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva, alebo jeho   neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní v nadväznosti na §20 ods.22 zákona o dani z príjmov. Ustanovenie sa použilo po prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2015. Od 1.1.2018 na základe zmeny v  §20 ods.22  zákona o dani z príjmov si daňovník  môže   pre účely zahrnutia OP k príslušenstvu pohľadávky  z 2 alternatív:

- ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1080 dní, 

- ak  od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní

- od 1.1.2020 sa pohľadávka pre  účely zákona  o dani z príjmov považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.  


 
FAQ

Otázka č.1 – OP k pohľadávkam
Spoločnosť eviduje pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 € splatnú 12.8.2018, ku ktorej v účtovníctve vytvorila k 31.12.2021  OP vo výške 100 %. Možno tvorbu OP považovať za daňový výdavok ?
Odpoveď
Ak pohľadávka splnila podmienky uvedené v § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov (vznik pohľadávky od 1.1.2004, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov,  v zdaňovacom období 2021 aspoň 1 kalendárny deň nepremlčaná, riziková, ocenená v menovitej hodnote bez príslušenstva a  od jej splatnosti uplynula doba viac ako 360 dní, resp. viac ako 720 dní, resp. viac ako  1080 dní), možno uznať za daňový výdavok opravnú položku vo výške 20,50 alebo 100 % jej menovitej hodnoty alebo neuhradenej časti bez príslušenstva. V tomto prípade je daňovým výdavkom OP k pohľadávke v menovitej hodnote v celej výške 100 %, pretože je viac ako 1 080 dní po splatnosti. Tvorba OP k pohľadávkam sa účtuje účtovným zápisom 547/391, zúčtovanie - vyradenie  OP 391/311, čiastočný zánik 391/547.

Otázka č.2 – OP k dlhodobému majetku
Spoločnosť vytvorila v účtovníctve OP k autu, ktoré bolo čiastočne poškodené k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Je tvorba takejto  OP položky daňovo uznaná?
Odpoveď
Nie, platný zákon o dani z príjmov neuznáva za daňový výdavok OP  vytvorené k dlhodobému hmotnému alebo nehmotnému majetku, k zásobám, resp. k finančnému majetku a pod. Daňovo  uznané sú len OP uvedené v § 20 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.3 – OP k pohľadávkam u mikrodaňovníka

Daňovník v marci 2021 zaúčtoval do výnosov pohľadávku v hodnote 5 000 eur. Ku koncu zdaňovacieho obdobia daňovník vyhodnotil, že ide o rizikovú pohľadávku, ktorú dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a v účtovníctve zaúčtoval opravnú položku vo výške 5 000 eur. Za zdaňovacie obdobie 2021 dosiahol  zdaniteľné príjmy vo výške 43 160 eur. Ako bude postupovať daňovník pri uplatnení tvorby opravnej položky v daňových výdavkoch?

Odpoveď
Ku koncu zdaňovacieho obdobia bola pohľadávka po splatnosti menej ako 360 dní, t.j. do základu dane si nemôže zahrnúť tvorbu opravnej položky podľa §20 ods.14 zákona o dani z príjmov. Avšak v roku 2021 daňovník splnil zákonnú definíciu mikrodaňovníka a v súlade s ustanovením §20 ods.23 v nadväznosti na §52 zzb ods.4 zákona o dani z príjmov je účtovná opravná položka považovaná za daňovú opravnú položku a v plnej výške je uznaná za daňový výdavok.