Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.2 - OP  k pohľadávke predanej  štátnej reštrukturalizačnej s r. o.:
V roku 2015 štát odkúpil od nezabezpečených veriteľov pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii vo výške 50 000 €, ku ktorým boli vytvorené opravné položky vo výške 100 %,  za cenu 50 % hodnoty pohľadávky (25 000 €). Podľa nariadenia vlády SR č. 165/2015 Z. z. umožňuje štát odkúpiť od nezabezpečených veriteľov pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii, ku ktorým boli vytvorené opravné položky do výšky 100 % za cenu 50 % pohľadávok do konca roka 2015. Ak si veriteľ uplatní pohľadávku podľa § 1 ods. 3 nariadenia, na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou  odkupujúcou pohľadávky, pristupuje k úprave ocenenia pohľadávky, pričom v účtovníctve postupuje podľa § 29 ods. 7 novelizovaných postupov účtovania   od 1.1.2016 (ktoré sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015)  v súlade so zmluvou o postúpení pohľadávky. Je tvorba opravnej položky k takejto pohľadávke daňovo uznaná  a aký dopad na základ dane bude mať čiastočné zrušenie opravnej položky pri úprave ocenenia pohľadávky? 
Odpoveď
Ak veriteľ uplatní pohľadávku podľa § 1 ods. 3 nariadenia, úpravou ocenenia je potrebné rozumieť zúčtovanie opravnej položky v zmysle § 18 ods. 14 opatrenia z dôvodu čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky v nadväznosti na skutočnosť, že s istotou vie, že pohľadávku bude mať uspokojenú vo výške 50 % menovitej hodnoty. To znamená, že časť z predtým vytvorenej opravnej položky k predmetnej pohľadávke vo výške 100 % menovitej hodnoty zruší, a to vo výške očakávanej úhrady za predmetnú pohľadávku (od spoločnosti odkupujúcej pohľadávku) účtovným zápisom 391 / 547.
Pôvodne vytvorená 100 % OP k pohľadávke voči dlžníkovi v reštrukturalizácii bola daňovým výdavkom , aj zrušenie jej časti ovplyvní základ dane v súlade s § 20 ods. 3 zákona o dani z príjmov v takej výške a v tom období, v ktorej ovplyvnila úprava ocenenia pohľadávky výsledok hospodárenia.

Otázka č. 1 – OP k  obstarávacej cene pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze vyhlásenom  v r.2014
Spoločnosť evidovala  z roku 2010 pohľadávku v obstarávacej cene 5 000 €, ktorú neuhradila. Na dlžníka bol dňa 17.5.2014 vyhlásený konkurz. Spoločnosť  pohľadávku prihlásila do konkurzu 12.12.2014 a k  31.12.2014 vytvorila k pohľadávke OP vo výške 100 %. Je tvorba OP k pohľadávke aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014  je tvorba OP  k pohľadávkam v menovitej hodnote bez  príslušenstva, alebo v obstarávacej cene  daňovým výdavkom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, ak veriteľ pohľadávku prihlási v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu. Lehota na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu je od 1.1.2012 počas celej doby trvania konkurzu (do 31.12.2011 bola lehota stanovená len do 45 dní od vyhlásenia konkurzu), preto aj na daňové účely sa akceptuje prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia. Vytvorená účtovná OP je po splnení týchto podmienok aj daňovo uznaná v r.2014.