Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Nedaňové opravné položky a ich vplyv na základ dane

Nedaňové opravné položky a ich vplyv na základ dane

Opravné položky, ktoré nie sú uvedené v § 20 zákona o dani z príjmov, ale sú tvorené v zmysle účtovnej zásady opatrnosti pri prechodnom znížení majetku, nie sú daňovo uznané. Ide napríklad o OP k hmotnému alebo nehmotnému majetku, k dlhodobému aj krátkodobému  finančnému majetku, k zásobám a pod., ktoré sa tvoria podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - OP k tovaru
Spoločnosť vytvorila OP k tovaru vo výške 3 000 €, pri ktorom zistila, že čoskoro uplynie záručná doba a že sa bude predávať za nižšiu hodnotu ako je jeho účtovná hodnota. Aký dopad na základ dane bude mať tvorba tejto OP?
Odpoveď
Tvorba tejto OP nie je daňovo uznaná, preto bude pri vyčíslení základu dane suma 3 000 € zvyšovať výsledok hospodárenia na r. 130 tlačiva daňového priznania právnických osôb a súčasne na riadku A/9. Zrušenie OP, ktorá nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane v súlade s § 17 ods. 23 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č.2 - OP k odpisovanému majetku
Spoločnosť vytvorila k 31.12.2023  OP k odpisovanému majetku - autu, ktoré bolo havarované  a jeho oprava bola naplánovaná na február 2024. Je v účtovníctve  vytvorená  OP k odpisovanému majetku aj daňovým výdavkom?
Odpoveď
Nie, pretože podľa platného zákona o dani z príjmov  daňovým výdavkom je tvorba OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii podľa podmienok uvedených v § 20 ods.10 až 12 zákona o dani z príjmov  a tvorba OP k nepremlčaným pohľadávkam  po splnení podmienok uvedených v § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov. OP k odpisovanému  majetku nie sú daňovo uznaným výdavkom.