Účtovanie v reštrukturalizácii

V nadväznosti na zmenu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonanú zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,sa upravuje aj  postup účtovania   dlžníka a veriteľa v reštrukturalizácii opatrením MF SR  č. MF/19930/2015-74, ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2015 tak, že sa  dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (opatrenie MF SR č. 23054/2002-92).

Zmeny v § 29 postupov účtovania sa v zmysle § 86j týkajú už účtovania za účtovné obdobie roku 2015,  nakoľko sa  ustanovenia § 29 ods. 2 až 7 o účtovaní v reštrukturalizácii   použijú pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015, pričom ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok alebo zostavuje priebežnú účtovnú závierku, môže tieto ustanovenia použiť aj pri zostavovaní účtovnej závierky ku dňu, ktorý predchádza 31. decembru 2015, ak sa účtovná závierka zostavuje po 31. decembri 2015.

V § 29 ods. 2 a 3 sa ustanovuje účtovanie u dlžníka, a to:

  • úprava výšky zaúčtovaného záväzku a účtovanie záväzku, ktorý nie je v účtovníctve zaúčtovaný, na základe potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom;
  • účtovanie vydania akcií alebo iných majetkových účastí na účel výmeny za pohľadávku;
  • účtovanie uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka po splnení reštrukturalizačného plánu.

 

V účtovníctve dlžníka sa účtuje

a)         na základe potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom

1.         úprava výšky záväzku; zníženie výšky záväzku sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,

2.         záväzok, ktorý nie je zaúčtovaný v účtovníctve, ale preukázateľne existuje na základe schváleného zoznamu pohľadávok, v prospech vecne príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov,

b)         vydanie akcií alebo iných majetkových účastí na účel výmeny za pohľadávku na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak sa zvyšuje suma zaúčtovaného záväzku,

c)         uspokojenie pôvodnej pohľadávky veriteľa zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka po splnení reštrukturalizačného plánu na ťarchu vecne príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a účtovej skupiny 43 – Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky z hospodárskej činnosti.

 

Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov sa u dlžníka uvádza ako podmienený záväzok v  poznámkach účtovnej závierky.

V § 29 ods. 4 až 6 sa ustanovuje účtovanie u veriteľa, a to účtovanie:

  • opravných položiek podľa § 18;
  • uspokojenia pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných majetkových účastí počas plnenia reštrukturalizačného plánu;
  • odpisu neuspokojenej hodnoty pohľadávky a uspokojenia pôvodnej hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov po splnení reštrukturalizačného plánu.

V účtovníctve veriteľa sa účtuje

  1. na riziko nezaplatenia pohľadávky dlžníkom v reštrukturalizácii účtuje opravná položka podľa § 18,
  2. uspokojenie pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných majetkových účastí počas plnenia reštrukturalizačného plánu účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 06.

 

V účtovníctve veriteľa sa po splnení reštrukturalizačného plánu dlžníkom účtuje

  1. odpis neuspokojenej hodnoty pohľadávky z účtovníctva a zúčtuje sa opravná položka k pohľadávke,
  2. uspokojenie pôvodnej hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky z hospodárskej činnosti a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

 

Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka sa u veriteľa uvádza ako podmienený majetok v poznámkach účtovnej závierky.