Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Opravné položky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii

Opravné položky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii

Od 1.1.2015 je daňovým výdavkom tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii prihlásená v lehote podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane. Výnimku tvorí OP k pohľadávke z istiny z nesplatenej  pôžičky (od 1.1.2016 z istiny z nesplateného úveru) voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je daňovým výdavkom  len u bánk, pobočiek zahraničných bánk a daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery podľa zákona č.129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. 
 
Od 1.1.2018 je daňovým výdavkom  u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  aj  OP k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár  (v menovitej hodnote alebo uhradenej obstarávacej cene vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane) v tom zdaňovacom obodbí v ktorom bol zverejnený návrh splátkového kalendára. U bánk sú OP voči dlžníkom so splátkovým kalendárom daňovým výdavkom vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávky v splátkovom kalendári a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov. Ustanovenie sa použilo prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2017.

FAQ
 
Otázka č. 1 – OP k pohľadávke v obstarávacej cene, ak je  dlžník v konkurze
Spoločnosť  v roku 2016  obstarala pohľadávku postúpením v obstarávacej cene 8 000 €, ktorú uhradila  len v sume 5 000 €. Na dlžníka bol dňa 17.5.2019 vyhlásený konkurz. Spoločnosť  pohľadávku prihlásila do konkurzu 12.12.2019 a k  31.12.2019 vytvorila k pohľadávke OP vo výške 100 % obstarávacej ceny (8 000 €). Je tvorba OP k pohľadávke aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 je tvorba OP  k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii nadobudnutých   v obstarávacej cene  daňovým výdavkom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, ak veriteľ pohľadávku prihlási v lehote určenej zákonom o konkurze a reštrukturalizácii  a uhradil obstarávaciu cenu pohľadávky. Vytvorená účtovná OP voči dlžníkovi v konkurze je daňovým výdavkom len do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky, teda do výšky 5 000 €.
 
Otázka č. 2 – OP k pohľadávke v menovitej hodnote z istiny z pôžičky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii
Obchodná spoločnosť, ktorá nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, ani daňovníkom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery  evidovala  z roku 2018 pohľadávku charakteru istiny z pôžičky v menovitej hodnote  5 000 €, ktorú jej dlžník v stanovenej lehote splatnosti neuhradil v plnej výške. Na dlžníka bola koncom roka  2019 povolená reštrukturalizácia, spoločnosť svoju pohľadávku prihlásila v lehote podľa zákona č.7/2005 Z. z.  a k  31.12.2019 vytvorila k pohľadávke OP vo výške 100 % obstarávacej ceny (5 000 €). Bude  tvorba OP k pohľadávke aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 nie je tvorba OP  k pohľadávkam charakteru istiny z pôžičky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii daňovým výdavkom u bežných podnikateľských subjektov. Vytvorená OP nie je daňovým výdavkom a bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.
 
Otázka č. 3 – OP k pohľadávke charakteru príslušenstva v r. 2014
Obchodná spoločnosť, ktorá nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, ani daňovníkom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery evidovala  z roku 2014 pohľadávku za službu v menovitej hodnote 4 000 € a úroky z omeškania vo výške 250 €. Na dlžníka bola v novembri  2019 povolená reštrukturalizácia, obe pohľadávky boli v lehote 30 dní prihlásené do reštrukturalizácie. K  31.12.2019 spoločnosť vytvorila k obom pohľadávkam  OP vo výške 100 % .  Je tvorba oboch OP k pohľadávke v menovitej hodnote a k pohľadávke charakteru úroku z omeškania aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 je uznaným  daňovým výdavkom aj  tvorba OP  k príslušenstvu pohľadávky, ak bolo zahrnuté do základu dane. V roku 2014 však príslušenstvo pohľadávky u bežných podnikateľských subjektov bolo zahrnuté  do základu dane až po prijatí úhrady. Ak teda príslušenstvo pohľadávky v r. 2014 nebolo zahrnuté do základu dane z dôvodu neprijatia úhrady, vytvorená  OP k príslušenstvu  pohľadávky v roku 2019 nie je daňovým výdavkom. Tvorba OP k menovitej hodnote pohľadávky vo výške 4 000 € je daňovo uznaná.
 
Otázka č. 4 - Moment tvorby OP a jej zahrnutie do daňových výdavkov  voči dlžníkovi v konkurze
Môžeme tvoriť OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze  podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov aj v  zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom  období, v ktorom bol vyhlásený konkurz a pohľadávka prihlásená ?
Odpoveď
OP k pohľadávkam  voči dlžníkom v konkurze  sú daňovým výdavkom počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené. Zákon určuje len počiatočné zdaňovacie obdobie, od ktorého sa vytvorené OP uznávajú za daňový výdavok. To znamená, že OP sa môžu tvoriť v účtovníctve aj postupne, priebežne v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, najneskôr do ukončenia konkurzu
.
 
Otázka č. 5 - OP voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, ak je dlžník zo zahraničia
Evidujeme pohľadávku voči dlžníkovi v zahraničí, na ktorého bol vyhlásený konkurz. Je tvorba OP k takejto pohľadávke daňovo uznaná?
Odpoveď
Áno, ak ide o pohľadávky voči dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom nie je právny predpis upravujúci konkurz a reštrukturalizáciu, za daňový výdavok možno uznať aj OP tvorené daňovníkom na pohľadávky, ktoré sa vymáhajú prostredníctvom súdu v inom štáte.
 
Otázka č. 6 – OP voči dlžníkom v reštrukturalizácii
Na nášho dlžníka bola povolená reštrukturalizácia. Pohľadávku za službu v menovitej hodnote sme prihlásili v lehote určenej  uznesením súdu. Je tvorba OP daňovo uznaná a za akých podmienok ?
Odpoveď
Ak bola pohľadávka voči dlžníkovi v reštrukturalizácii prihlásená v lehote do 30 dní od jej povolenia, tvorba OP v účtovníctve je aj daňovým výdavkom v nadväznosti na § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.7 - OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii nadobudnutej právnym nástupcom
Je možné u  právneho nástupcu uznať za daňový výdavok v účtovníctve vytvorenú OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii   nadobudnutej pri zlúčení v reálnych cenách ?
Odpoveď:
Daňovník zrušený bez likvidácie v dôsledku zlúčenia znižuje základ dane v súlade s § 17c ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov  o rozdiel vo výške vytvorených OP podľa účtovných predpisov a OP, ktoré už boli zahrnuté do základu dane podľa zákona o dani z príjmov, pričom súčasťou tohto rozdielu nie sú OP k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.
U zrušeného daňovníka je teda daňovo uznaná suma účtovných OP s výnimkou OP k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku. U zrušeného daňovníka je daňovo uznaná aj suma účtovných OP k pohľadávkam, ktoré nespĺňajú podmienky daňového výdavku podľa § 20 zákona o dani z príjmov.
Podľa  § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov možno do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu OP k k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok a pri splnení ďalších, zákonom ustanovených podmienok. Nie je podľa tohto ustanovenia možné zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu OP k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou. Neumožňujú to ani osobitné ustanovenia  § 17a až §17c zákona o dani z príjmov pojednávajúce o úprave základu dane pri podnikových kombináciách. Platný zákon o dani z príjmov neumožňuje  právnemu nástupcovi  daňovníka zrušeného bez likvidácie zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu OP k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko  umožňuje zahrnúť  účtovnú tvorbu OP  k pohľadávke do základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Otázka č.8- OP k pohľadávke voči dlžníkovi fyzickej osobe so splátkovým kalendárom
Obchodný register zverejnil uznesenie o návrhu oddlženia so splátkovým kalendárom voči Jankovi Mrkvičkovi dňa 17.8.2019. Je tvorba OP  k pohľadávke v obchodnej spoločnosti, ktorá je veriteľom daňovým výdavkom v r.2019?
Odpoveď:
Áno od 1.1.2018 je možné uznať za daňový výdavok u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva tvorbu OP k pohľadávke voči dlžníkovi so splátkovým kalendárom  v tom zdaňovacom období,  v  ktorom  bol návrh splátkového kalendára zverejnený v Obchodnom vestníku, teda v r.2019.