Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Opravné položky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii

Opravné položky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii

Od 1.1.2015 je daňovým výdavkom tvorba OP k pohľadávkam  voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii prihlásená v lehote podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky (od 1.1.2020 zahrnutých do zdaniteľných príjmov)  alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane. Výnimku tvorí OP k pohľadávke z istiny z nesplatenej  pôžičky (od 1.1.2016 z istiny z nesplateného úveru) voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je daňovým výdavkom  len u bánk, pobočiek zahraničných bánk a daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery podľa zákona č.129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. 
 
Od 1.1.2018 je daňovým výdavkom  u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  aj  OP k pohľadávkam (od 1.1.2020 zahrnutým do zdaniteľných príjmov) voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár  (v menovitej hodnote od.1.1.2020  zahrnutej do zdaniteľných príjmov  alebo uhradenej obstarávacej cene vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom bol zverejnený návrh splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. U bánk sú OP voči dlžníkom so splátkovým kalendárom daňovým výdavkom vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávky v splátkovom kalendári a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov. Ustanovenie sa použilo prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2017.
 
Od 1.1.2020 sa pohľadávka  na účely zákona o dani z príjmov  považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.
 
V súvislosti  so zavedením inštitútu verejného alebo neverejného preventívneho reštrukturalizačného konania sa s účinnosťou od 1.1.2023 dopĺňa možnosť zahrnovania tvorby opravných položiek k pohľadávkam zahrnutých do zdaniteľných príjmov, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky alebo uhradenej hodnoty obstarávacej ceny pohľadávok vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane voči dlžníkovi  vo  verejnej alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácii do daňových výdavkov obdobne ako v prípade klasickej úpadkovej reštrukturalizácie vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u daňovníka podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov a pohľadávky z istiny zo spotrebiteľského úveru. V prípade bánk sa vychádza z rozdielu medzi hodnotou pohľadávok uvedených v zozname veriteľov podľa zákona č.111/2022 Z.z.  a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – OP k pohľadávke v obstarávacej cene, ak je  dlžník v konkurze
Spoločnosť  v roku 2020  obstarala pohľadávku postúpením v obstarávacej cene 8 000 €, ktorú uhradila  len v sume 5 000 €. Na dlžníka bol dňa 17.5.2023 vyhlásený konkurz. Spoločnosť  pohľadávku prihlásila do konkurzu 12.12.2023 a k  31.12.2023 vytvorila k pohľadávke OP vo výške 100 % obstarávacej ceny (8 000 €). Je tvorba OP k pohľadávke aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 je tvorba OP  k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii nadobudnutých v obstarávacej cene  daňovým výdavkom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, ak veriteľ pohľadávku prihlási v lehote určenej zákonom o konkurze a reštrukturalizácii  a uhradil obstarávaciu cenu pohľadávky. Vytvorená účtovná OP voči dlžníkovi v konkurze je daňovým výdavkom len do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky, teda do výšky 5 000 €.
 
Otázka č. 2 – OP k pohľadávke v menovitej hodnote z istiny z pôžičky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii
Obchodná spoločnosť, ktorá nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, ani daňovníkom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery  evidovala  z roku 2020 pohľadávku charakteru istiny z pôžičky v menovitej hodnote 5 000 €, ktorú jej dlžník v stanovenej lehote splatnosti neuhradil v plnej výške. Na dlžníka bola koncom roka  2023 povolená reštrukturalizácia, spoločnosť svoju pohľadávku prihlásila v lehote podľa zákona č.7/2005 Z. z.  a k  31.12.2023 vytvorila k pohľadávke OP vo výške 100 % obstarávacej ceny (5 000 €). Bude  tvorba OP k pohľadávke aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 nie je tvorba OP  k pohľadávkam charakteru istiny z pôžičky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii daňovým výdavkom u bežných podnikateľských subjektov. Vytvorená OP nie je daňovým výdavkom a bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.
 
Otázka č. 3 – OP k pohľadávke charakteru príslušenstva v r. 2014
Obchodná spoločnosť, ktorá nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, ani daňovníkom, ktorý poskytuje spotrebiteľské úvery evidovala  z roku 2014 pohľadávku za službu v menovitej hodnote 4 000 € a úroky z omeškania vo výške 250 €. Na dlžníka bola v novembri  2023 povolená reštrukturalizácia, obe pohľadávky boli v lehote 30 dní prihlásené do reštrukturalizácie. K  31.12.2023 spoločnosť vytvorila k obom pohľadávkam  OP vo výške 100 % .  Je tvorba oboch OP k pohľadávke v menovitej hodnote a k pohľadávke charakteru úroku z omeškania aj daňovo uznaná ?
Odpoveď
Podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 je uznaným  daňovým výdavkom aj  tvorba OP  k príslušenstvu pohľadávky, ak bolo zahrnuté do základu dane. V roku 2014 však príslušenstvo pohľadávky u bežných podnikateľských subjektov bolo zahrnuté  do základu dane až po prijatí úhrady. Ak teda príslušenstvo pohľadávky v r. 2014 nebolo zahrnuté do základu dane z dôvodu neprijatia úhrady, vytvorená  OP k príslušenstvu  pohľadávky v roku 2023 nie je daňovým výdavkom. Tvorba OP k menovitej hodnote pohľadávky vo výške 4 000 € je daňovo uznaná.
 
Otázka č. 4 - Moment tvorby OP a jej zahrnutie do daňových výdavkov  voči dlžníkovi v konkurze
Môžeme tvoriť OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze  podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov aj v  zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom  období, v ktorom bol vyhlásený konkurz a pohľadávka prihlásená ?
Odpoveď
OP k pohľadávkam  voči dlžníkom v konkurze  sú daňovým výdavkom počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené. Zákon určuje len počiatočné zdaňovacie obdobie, od ktorého sa vytvorené OP uznávajú za daňový výdavok. To znamená, že OP sa môžu tvoriť v účtovníctve aj postupne, priebežne v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, najneskôr do ukončenia konkurzu
.
 
Otázka č. 5 - OP voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, ak je dlžník zo zahraničia
Evidujeme pohľadávku voči dlžníkovi v zahraničí, na ktorého bol vyhlásený konkurz. Je tvorba OP k takejto pohľadávke daňovo uznaná?
Odpoveď
Áno, ak ide o pohľadávky voči dlžníkom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v štáte, v ktorom nie je právny predpis upravujúci konkurz a reštrukturalizáciu, za daňový výdavok možno uznať aj OP tvorené daňovníkom na pohľadávky, ktoré sa vymáhajú prostredníctvom súdu v inom štáte.
 
Otázka č. 6 – OP voči dlžníkom v reštrukturalizácii
Na nášho dlžníka bola povolená reštrukturalizácia. Pohľadávku za službu v menovitej hodnote sme prihlásili v lehote určenej  uznesením súdu. Je tvorba OP daňovo uznaná a za akých podmienok ?
Odpoveď
Ak bola pohľadávka voči dlžníkovi v reštrukturalizácii prihlásená v lehote do 30 dní od jej povolenia, tvorba OP v účtovníctve je aj daňovým výdavkom v nadväznosti na § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov.

Otázka č.7 - OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii nadobudnutej právnym nástupcom
Je možné u  právneho nástupcu uznať za daňový výdavok v účtovníctve vytvorenú OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii nadobudnutej pri zlúčení v reálnych cenách ?
Odpoveď:
Daňovník zrušený bez likvidácie v dôsledku zlúčenia znižuje základ dane v súlade s § 17c ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov  o rozdiel vo výške vytvorených OP podľa účtovných predpisov a OP, ktoré už boli zahrnuté do základu dane podľa zákona o dani z príjmov, pričom súčasťou tohto rozdielu nie sú OP k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.
U zrušeného daňovníka je teda daňovo uznaná suma účtovných OP s výnimkou OP k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku. U zrušeného daňovníka je daňovo uznaná aj suma účtovných OP k pohľadávkam, ktoré nespĺňajú podmienky daňového výdavku podľa § 20 zákona o dani z príjmov.
Podľa  § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov možno do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu OP k  pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok  (od 1.1.2020 zahrnutej do zdaniteľných príjmov), alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok a pri splnení ďalších, zákonom ustanovených podmienok. Nie je podľa tohto ustanovenia možné zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu OP k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou. Neumožňujú to ani osobitné ustanovenia  § 17a až §17c zákona o dani z príjmov pojednávajúce o úprave základu dane pri podnikových kombináciách. Platný zákon o dani z príjmov neumožňuje  právnemu nástupcovi  daňovníka zrušeného bez likvidácie zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu OP k pohľadávke ocenenej reálnou hodnotou voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko  umožňuje zahrnúť  účtovnú tvorbu OP  k pohľadávke do základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Otázka č.8 - OP k pohľadávke voči dlžníkovi fyzickej osobe so splátkovým kalendárom
Obchodný register zverejnil uznesenie o návrhu oddlženia so splátkovým kalendárom voči Jankovi Mrkvičkovi dňa 17.8.2023. Je tvorba OP  k pohľadávke v obchodnej spoločnosti, ktorá je veriteľom daňovým výdavkom v r.2023?
Odpoveď:
Áno od 1.1.2018 je možné uznať za daňový výdavok u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva tvorbu OP k pohľadávke voči dlžníkovi so splátkovým kalendárom  v tom zdaňovacom období,  v  ktorom  bol návrh splátkového kalendára zverejnený v Obchodnom vestníku, teda v r.2023.