Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam

Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam

Podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov OP k nepremlčaným pohľadávkam ocenených v menovitej hodnote, ktoré vznikli od 1. 1. 2004, sú rizikové,  zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od ich splatnosti uplynie doba dlhšia ako
- 360 dní,  je daňovým výdavkom OP vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
- 720 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
- 1 080 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
- uvedené sa nevzťahuje na OP nadobudnuté postúpením a na OP k pohľadávkam, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi

Podľa § 20 ods. 22 ZDP účinného od 1.1.2016 tvorba OP k príslušenstvu pohľadávky, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do daňových výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva, alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Ustanovenie sa použilo po prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2015. Od 1.1.2018 na základe zmeny v  §20 ods. 22 si daňovník  môže  vybrať pre účely uznania OP k príslušenstvu  pohľadávky za daňový výdavok z 2 alternatív:

- ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 1080 dní 

- ak  od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní

- od 1.1.2020 sa pohľadávka na účely  zákona o dani z príjmov  považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná

 

FAQ

Otázka č.1 – OP k  príslušenstvu pohľadávky
Spoločnosť evidovala v účtovníctve pohľadávku v MH 10 000 € splatnú 20.10.2019. V novembri  2020 účtovala do výnosov úrok z omeškania k tejto pohľadávke vo výške 900 €. K 31.12.2023  vytvorila v účtovníctve OP k príslušenstvu pohľadávky. Bude tvorba OP k príslušenstvu pohľadávky daňovým výdavkom roku 2023 ?
Odpoveď
Pohľadávka ku ktorej sa príslušenstvo viaže je k 31.12.2023 viac ako 1 080 dní po splatnosti (splatnosť pohľadávky 20.10.2019). Príslušenstvo pohľadávky, o ktorom je účtované počnúc 1.1.2015 je u veriteľa zahrnuté do zdaniteľných príjmov bez ohľadu na prijatie, OP k príslušenstvu pohľadávky je daňovým výdavkom v r. 2023. 

Otázka č. 2 – Posúdenie podmienok pre uznanie OP ako daňového výdavku
Spoločnosť eviduje  ku dňu 31.12.2023 pohľadávku za tovar splatnú 10.5.2020 v menovitej hodnote 2 600 €. Je možné v účtovníctve vytvorenú OP  považovať aj za daňový výdavok?
Odpoveď
Pohľadávka bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, riziková a je po splatnosti viac ako 1 080 dní. Daňovým výdavkom k 31.12.2023 je  OP k pohľadávke  vo výške 100 % .

Otázka č.3 - OP k pohľadávke z pôžičky
Evidujeme v účtovníctve pohľadávku z poskytnutej pôžičky, ktorá bola splatná 17.9.2020 a do 31.12.2023 nebude zaplatená. V účtovníctve vytvorená OP bude uznaná aj za daňový výdavok podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Tým, že zákon o dani z príjmov v § 20 ods.14 požaduje podmienku zahrnutia pohľadávky do zdaniteľných príjmov, pohľadávka charakteru pôžičky nie je účtovaná do výnosov,  tvorba OP k takejto pohľadávke nie je daňovým výdavkom podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov. Rovnako sa posudzuje u podnikateľských subjektov tvorba OP aj k ostatným  pohľadávkam, ktoré nie sú účtované do výnosov, napríklad  zálohy, úvery a pod.

Otázka č. 4 – OP a posúdenie premlčacej lehoty pohľadávky
Ako zistím, či pohľadávka je premlčaná ?
Odpoveď
Dĺžku premlčacej lehoty zákon o dani z príjmov neurčuje, treba vychádzať z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (napr. § 387 až 408 ), resp. Občianskeho zákonníka,  ktorý definuje okrem iných lehôt aj všeobecnú premlčaciu lehotu v obchodno- záväzkových vzťahoch na 4 roky. Bez ohľadu na iné ustanovenia Obchodného zákonníka sa premlčacia doba skončí najneskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa, keď začala plynúť prvý raz. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (napr. § 100 až 114)  všeobecná dĺžka premlčacej lehoty je 3 roky. Daňovník si sám posudzuje premlčaciu lehotu konkrétnych pohľadávok podľa osobitných  predpisov. Pohľadávka sa pre daňové účely  od 1.1.2020 považuje za nepremlčanú, ak je v danom zdaňovacom období aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.

Otázka č. 5 – OP a rizikovosť pohľadávky
Ako mám  posúdiť rizikovú pohľadávku ?
Odpoveď
Za rizikovú pohľadávku sa považuje pohľadávka, u ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti alebo úplne neuhradí, z dôvodu insolventnosti dlžníka a pod.

Otázka č. 6 – OP a postúpené  pohľadávky, resp. pohľadávky, ktoré možno započítať  so záväzkami
Evidujeme pohľadávku v obstarávacej cene, ktorú sme kúpili 15.8.2020. K  31.12.2023 chceme k nej vytvoriť v účtovníctve OP. Bude daňovo uznaná tvorba OP podľa § 20 ods.14 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Nie, pretože podľa § 20 ods.15 zákona o dani z príjmov tvorba OP k nepremlčaným pohľadávkam v menovitej hodnote, zahrnutých do zdaniteľných príjmov, rizikových, vzniknutých od 1.1.2004  sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré sa dajú započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.