Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > OP a úprava základu dane podľa § 17 ods.28 zákona o dani z príjmov

OP a úprava základu dane podľa § 17 ods.28 zákona o dani z príjmov

Ak daňovník  vytvoril k pohľadávkam OP, ktoré boli súčasne uznané aj za daňový výdavok podľa § 20 zákona o dani z príjmov, v zdaňovacom období v ktorom dôjde k postúpeniu pohľadávky, resp. jej odpisu alebo čiastočnej úhrade, má povinnosť o výšku OP uznanej  za daňový výdavok zvýšiť základ dane na r. 180 tlačiva daňového priznania právnických osôb  a súčasne znížiť výsledok hospodárenia na r. 290 tlačiva DP o výdavok, ktorý sa vzťahuje k vyradenej pohľadávke /aplikácia ustanovenia § 17 ods. 28 písm. a), b), c) zákona o dani z príjmov/. Ak je dopad na základ dane neutrálny, úprava základu dane prostredníctvom riadkov 180 a 290 sa nevykoná.
 
Od 1.1.2020 sa pohľadávka  na účely zákona o dani z príjmov  považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.

FAQ
 
Otázka č. 1 -  OP k pohľadávke čiastočne daňovo uznaná a jej odpis v nasledujúcom roku
Spoločnosť v r. 2021 evidovala pohľadávku v MH za službu splatnú 15.12.2018 vo výške 3 000 €. K 31.12.2020 vytvorila k pohľadávke v účtovníctve OP vo výške 100%, ktorá bola  daňovo uznaná len vo výške 50 %  podľa § 20 ods.14 písm. b) zákona o dani z príjmov (viac ako 720 dní po splatnosti). Ku dňu 31.12. 2021 odpísala pohľadávku do nákladov, pretože bola riziková. Aký bude dopad na základ dane ?
Odpoveď
Tvorba OP k pohľadávke  v r. 2020 bola  daňovým výdavkom vo výške 50 %, teda v sume  1 500 € . Zvyšných 50 % pohľadávky v sume 1 500 € bola nedaňovým výdavkom (547AE/391). V r. 2021 pri odpise pohľadávky spoločnosť zúčtovala OP (391/311) v plnej výške 3 000 €. Podľa § 17 ods.28 písm. b) zákona o dani z príjmov sa zvýši základ dane na r. 180 tlačiva DP o sumu 1 500 €(daňovo uznaná OP z r. 2018) . Odpis pohľadávky je v r. 2021 podľa § 19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov v plnej výške daňovým výdavkom, lebo pohľadávka je k 31.12.2021 viac ako 1 080 dní po splatnosti, suma 3 000 € bude uvedená na r. 290 tlačiva daňového priznania právnických osôb.

Otázka č. 2 -  OP k nepremlčanej pohľadávke,  odpis  pohľadávky v aktuálnom roku  a neutrálny dopad na základ dane
Spoločnosť  eviduje pohľadávku za poskytnutú službu v menovitej hodnote 3 000 €, splatnú 25. 04. 2016, na ktorú tvorila v účtovníctve k 31. 12. 2019 OP vo výške 100 % (3 000 €) a celú výšku OP zahrnula do základu dane podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov. Pohľadávka bola viac ako 1 080 dní po splatnosti a tvorba OP bola daňovo uznaná. V roku 2021 sa rozhodol daňovník pohľadávku v účtovníctve odpísať do nákladov, pričom  odpis pohľadávky je aj daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Ako postupuje daňovník pri úprave základu dane v r. 2021  keď na odpísanú pohľadávku tvoril   v  roku 2019 OP daňovo uznanú v plnej výške ?
Odpoveď
Pri odpise pohľadávky v roku 2021 sa v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov základ dane zvyšuje o sumu OP, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov (3 000 €) a zároveň sa v tej istej výške (3 000 €) základ dane znižuje o daňový výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. Pokiaľ je  vplyv na základ dane  neutrálny, úpravu základu dane na r. 180 tlačiva daňového priznania a súčasne na r. 290 tohto tlačiva nie je potrebné vykonať.
.