Splátky úverov a pôžičiek

FAQ
 
Otázka č. 1 – Splátky úveru a úrokov z úveru
Spoločnosti Alfa s.r.o. banka v roku 2023 poskytla krátkodobý prevádzkový úver vo výške 120 000 eur. Uvedený úver bude spoločnosť splácať v pravidelných mesačných splátkach po 12000 eur. Okrem splátok úveru bude spoločnosť v roku 2023 splácať aj  úroky z úveru v celkovej výške 3000 eur. Budú splátky úveru a úrokov daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Pri poskytnutí úveru ako aj pri poskytnutí pôžičky dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Splátky úverov a pôžičiek sa neúčtujú do nákladov daňovníka (účtujú sa len na súvahové účty), a preto nie sú ani súčasťou základu dane daňovníka.
Splátky bežných úrokov z úverov resp. pôžičiek sa účtujú na príslušný nákladový účet v časovej súvislosti a sú daňovým výdavkom spoločnosti za podmienky, že čerpanie úveru resp. pôžičky preukázateľne súvisí s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov daňovníka.