Daň z motorových vozidiel


Podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov sú daňovým výdavkom aj daň z motorových vozidiel (zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov), miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
 
Otázka č. 1 - Daň z motorových vozidiel
Spoločnosť Alfa s.r.o. v roku 2023 zaplatila daň z motorových vozidiel vo výške 300 eur. Je uvedený výdavok spoločnosti daňovým výdavkom?
Odpoveď
Áno, uvedená daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom spoločnosti v nadväznosti na  § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 - daň z motorových vozidiel pri výpožičke
Je daňovo uznaným výdavkom zaplatená daň z motorových vozidiel v spoločnosti, ktorá si vypožičiava osobný automobil od konateľa - spoločníka?
Odpoveď
Ak podľa zákona o dani z motorových vozidiel spoločnosti vznikla povinnosť zaplatiť daň z motorových vozidiel, pôjde o daňovo uznaný výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.