Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Iné > Miestne dane a poplatok za komunálny odpad

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad

Daňovým výdavkom sú aj miestne dane a miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani (§ 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Poplatok za komunálny odpad
Spoločnosť Gama s.r.o. zaplatila mestu poplatok za komunálny odpad vo výške 350 eur (v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku je spoločnosť poplatníkom tohto poplatku). Môže si tento výdavok zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Áno, v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov je miestny poplatok za komunálny odpad daňovým výdavkom spoločnosti.