Účtovanie rôznych poplatkov

Účtovná jednotka na účtoch účtovej triedy 5 - NÁKLADY účtuje vzniknuté  prvotné náklady alebo druhotné náklady v závislosti od obsahovej náplne jednotlivých účtovných skupín. V tejto triede sa účtujú náklady účtovnej jednotky bez ohľadu na to, či sú podľa zákona o dani z príjmov považované za daňové výdavky. Pri vytáraní analytických účtov k jednotlivým syntetickým účtom nákladov sa zohľadňujú všetky hľadiská pre potreby účtovnej jednotky v súlade s § 4 postupov účtovania. Je nevyhnutné osobitne sledovať a rozlišovať členenie nákladov na daňovo uznané do zákonom určenej výšky alebo náklady vznikajúce až po splnení určitých podmienok vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nepovinný členský príspevok
Spoločnosť Alfa s.r.o. je dobrovoľným členom združenia stavebníkov. Každoročne združeniu platí členský príspevok vo výške 5000 eur. Ako zaúčtuje účtovná jednotka tento členský príspevok, ktorý nepresahuje výške 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov. 
Odpoveď
Členský príspevok, ktorý  nepresahuje výšku 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie zaúčtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu analytického účtu k syntetického účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť v zmysle § 68 ods. 7 postupov účtovania.
 
Otázka č. 2 - Účtovanie dane z motorových vozidiel
Účtovná jednotka - spoločnosť Alfa s.r.o. 31.1.2015 zaplatila daň z motorových vozidiel vo výške 300 eur na základe podaného daňového priznania za rok 2014. Ako a kedy bude účtovná jednotka o tejto dani účtovať?
Odpoveď
V súlade s akruálnym princípom zaúčtuje účtovná jednotka predpis dane k súvahovému dňu (deň ku ktorému zostavuje účtovnú závierku) v tomto konkrétnom prípade k 31.12.2014 zápisom na ťarchu účtu 531 - Daň z motorových vozidiel a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 345 - Ostatné dane a poplatky. Úhrada dane bude účtovaná v roku 2015 zápisom 345/221.
 

Otázka č. 3 - Účtovanie  dobropisov

Spoločnosť Alfa s.r.o. obdržala vo februári 2016 od dodávateľa dobropis - bonus za predaj za rok 2015 vo výške 5 000 eur. Jedná sa o bonus dosiahnutého ročného obratu za rok 2015. Bonus bol poskytnutý na základe prílohy k rámcovej kúpnej zmluve, v ktorej je dohodnuté, že bonus bude poskytnutý spätne po skončení kalendárneho roka ta, že dodávateľ vystaví dobropis.

V ktorom zdaňovacom období má spoločnosť Alfa s.r.o. ponížiť daňové náklady z dôvodu poskytnutej zľavy? V roku 2015, ktorého sa zľava týka alebo v roku 2016, kedy bol dobropis vystavený?

Odpoveď

Účtovníctvo účtovných jednotiek je založené na akruálnom princípe, t.j. účtovanie a vykazovanie nákladov a výnosov vo vecnej a časovej súvislosti, preto pokiaľ účtovná jednotka zistila  túto skutočnosť   do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2015, je povinná túto skutočnosť zohľadniť ako upravujúci  závierkový účtovný  v zmysle § 2a ods. 1 písm. b) postupov účtovania. 

Ak účtovná jednotka príjme dobropis k faktúre, ktorá nebola uhradená, potom bude tento dobropis predstavovať zároveň zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku. V prípade, ak účtovná jednotka príjme dobropis k uhradenej faktúre, bude tento dobropis predstavovať pohľadávku na účte 315 – Ostatné pohľadávky voči dodávateľovi, ktorý tento dobropis vystavil. Analogicky ako v účtovnej jednotke vystavujúcej dobropis, je potrebné aby účtovná jednotka prijímajúca dobropisy k už uhradeným záväzkom tieto zaúčtovala na účet 315 – Ostatné pohľadávky, alebo aby na konci účtovného obdobia aspoň preúčtovala neuhradené prijaté dobropisy z účtu 321 – Dodávatelia na účet 315 – Ostatné pohľadávky. 

V zmysle § 22 ods. 6 postupov účtovania súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4 postupov účtovania.

Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Účtovanie zľavy ceny presne upravuje ustanovenie § 22 ods. 6 postupov účtovania, takto:
a) ak je zľava poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám účtuje sa ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby,
b) ak je zľava poskytnutá k ešte nespotrebovaným alebo nepredaným zásobám je zľava súčasťou ocenenia zásob.