Členský príspevok

Podľa § 19 ods. 3 písm. r) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe v plnej výške.
 
V súlade s § 19 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, v úhrne do výšky 5% zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne. Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Viacero nepovinných členských príspevkov
Spoločnosť Alfa s.r.o. je dobrovoľným členom troch združení, ktoré boli zriadené za účelom ochrany jej záujmov. V príslušnom zdaňovacom období združeniam zaplatil členské príspevky vo výške 10 000 eur, 5 000eur a 2 000eur. Sú zaplatené členské príspevky daňovým výdavkom v plnej výške?
Odpoveď
Zaplatené členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej za účelom ochrany záujmov platiteľa sú v zdaňovacom období daňovým výdavkom za predpokladu, ak v úhrne nepresiahnu 5% zo základu dane (uvedeného na r. 301 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby).
 
Otázka č. 2 – Povinný členský príspevok
Spoločnosť Alfa s.r.o. je povinným členom v právnickej osobe, každoročne platí členský príspevok, ktorý je osobitným predpisom stanovený vo výške 40 000eur. Je zaplatený členský príspevok daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Ak pre daňovníka vyplýva povinnosť úhrady členského príspevku z osobitného predpisu, potom náklad v podobe členského príspevku zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka spĺňajúci podmienky definované zákonom o dani z príjmov je uznaný za daňový výdavok v plnej výške.
 
Otázka č. 3 - Členský príspevok zaplatený za zamestnanca
Spoločnosť Gama s.r.o. uhradila za konateľku aj za zamestnanca spoločnosti (ktorí sú členmi komory) členský príspevok Slovenskej lekárnickej komore v celkovej výške 400 eur. Možno považovať uhradené členské príspevky za daňové výdavky spoločnosti?
Pozn.: Úhrada členského za konateľku a zamestnanca nie je dohodnuté v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve ani inej zmluve, ani v internom predpise zamestnávateľa ako zamestnanecký benefit.
Odpoveď
Keďže členom komory nie je právnická osoba, ale jednotlivé fyzické osoby, nemožno členský príspevok zaplatený komore spoločnosťou za konateľku a zamestnanca uznať za daňový výdavok spoločnosti.