Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Iné > Bonus z dosiahnutého ročného obratu

Bonus z dosiahnutého ročného obratu

FAQ

Otázka č. 1 - Vystavenie dobropisu v nasledujúcom zdaňovacom období

Spoločnosť Alfa s.r.o. obdržala vo februári 2024 od dodávateľa dobropis - bonus za predaj za rok 2023 vo výške 5 000 eur. Jedná sa o bonus dosiahnutého ročného obratu za rok 2023. Bonus bol poskytnutý na základe prílohy k rámcovej kúpnej zmluve, v ktorej je dohodnuté, že bonus bude poskytnutý spätne po skončení kalendárneho roka tak, že dodávateľ vystaví dobropis.

V ktorom zdaňovacom období má spoločnosť Alfa s.r.o. ponížiť daňové náklady z dôvodu poskytnutej zľavy? V roku 2023, ktorého sa zľava týka alebo v roku 2024, kedy bol dobropis vystavený?

Odpoveď

Vplyv zľavy poskytnutej dodávateľom na základ dane odberateľa nadväzuje na vznik povinnosti o jej účtovaní v súlade s účtovnými predpismi. Pokiaľ odberateľ túto skutočnosť zistil do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2022, mal túto skutočnosť zachytiť v účtovníctve v období, ku ktorému sa dobropisovaná finančná čiastka vzťahuje. V tomto prípade do účtovného obdobia roka 2023 ako upravujúci závierkový účtovný prípad v súlade s § 2a ods. 1 písm. b) postupov účtovania. V nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, ovplyvní poskytnutá zľava základ dane z príjmov roka 2023 v súlade s účtovníctvom.