Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové priznanie > Kto nie je povinný podať daňové priznanie

Kto nie je povinný podať daňové priznanie

Podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov daňové priznanie nemusia podať
  • daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie,  Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona,
  • občianske združenia v tom prípade, ak majú  iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona  a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods.2 písm.b) zákona,
  • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona,  len príjmy oslobodené od dane,
  • registrované cirkevné a náboženské spoločnosti,  ak majú  príjmy len podľa § 13 ods.2 písm.a)  zákona  a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona.
FAQ
 
Otázka č.1 – Podanie daňového priznania občianskym združením
Občianske združenie má v roku 2023 príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, príjmy z členských príspevkov a úroky z bežného účtu v peňažnom ústave.  Je občianske združenie povinné podať daňové priznanie za tieto zdaňovacie obdobia?
Odpoveď
Občianske združenie nemá   povinnosť podať daňové priznanie, pretože
- príjem podľa § 50  zákona o dani z príjmov nie je predmetom ( § 12 ods.7 písm.a) zákona),
- príjem z členských príspevkov je oslobodený od dane (§ 13 ods.2 písm.b) zákona),
- príjem z prijatých úrokov sa zdanil  zrážkovou daňou, ktorú vybrala  banka podľa § 43  zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č.2 – Podanie daňového priznania obcou
Obci  boli  v rámci hlavnej činnosti  v roku 2023 poskytnuté dotácie zo ŠR a medzinárodné granty so zameraním na  podporu rozvoja vidieka a agroturistiku. Je obec povinná podať daňové priznanie za tieto zdaňovacie obdobia ?
Odpoveď
Finančné prostriedky poskytnuté obci na jej základnú činnosť  z príslušnej kapitoly ŠR   alebo medzinárodného grantu sú predmetom dane podľa § 12 ods. 2  zákona o dani z príjmov, pričom  v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov  sú  tieto príjmy oslobodené od  dane, nakoľko ide o   príjmy  plynúce z činnosti, ktorá je jej základnou činnosťou  vymedzenou osobitným predpisom (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
 Keďže obec patrí medzi daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43. V danom prípade je obec  povinná podať daňové priznanie, pretože má príjmy, ktoré sú predmetom dane, aj keď sú od dane oslobodené. Oslobodenie príjmov, ktoré jej plynú z činnosti, ktorá je jej základnou činnosťou, uplatní v daňovom priznaní.

Otázka č.3 – Podanie daňového priznania spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov má v roku 2023 iba príjmy z úhrad  za výkon správy bytov, ktoré sú oslobodené od dane. Je spoločenstvo povinné podať daňové priznanie za tieto zdaňovacie obdobia ?
Odpoveď
Spoločenstvo je povinné podať daňové priznanie, pretože ide o príjmy z činnosti spoločenstva, ktoré sú predmetom dane.  Keďže úhrady za výkon správy bytov sú  od dane oslobodené podľa § 13 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov, spoločenstvo uplatní toto oslobodenie v podanom  daňovom priznaní.

Ak spoločenstvo má aj príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv, tento sa podľa  § 43 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov zdaňuje zrážkou a v daňovom priznaní spoločenstva sa neuvádza. Spoločenstvo je v tomto prípade platiteľom dane, ktoré je z uvedených príjmov povinné   odviesť daň správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo  pripísané v prospech  účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.  

Otázka č.4 - Podanie daňového priznania štátom registrovanou cirkvou
Farský úrad s právnou subjektivitou  (štátom registrovaná cirkev) má v roku 2023 príjmy z kostolných zbierok (dobrovoľné zbierky pri bohoslužbách), príjmy za cirkevné úkony (sobáše pohreby, krsty), príjmy z príspevkov členov cirkvi  a príjmy z úrokov na bežnom účte v banke. Má farský úrad povinnosť podať daňové priznanie za tieto zdaňovacie obdobia ?
Odpoveď
Príjmy z kostolných zbierok,  cirkevných úkonov a príspevky od členov cirkvi  sú u registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev od dane oslobodené podľa § 13 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Výnos na bežnom účte je zdanený daňou vyberanou zrážkou platiteľom dane ( bankou) a  jej vybraním  je  podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov daňová povinnosť splnená.  Keďže  farský úrad za rok 2023 dosiahol len príjmy, ktoré sú  oslobodené od dane podľa § 13 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov a príjmy, z ktorých sa daň bola vybraná zrážkou a tým aj vysporiadaná, v súlade s § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov nie je povinný podať daňové priznanie.

Otázka č. 5 – Podanie daňového priznania príspevkovou organizáciou
Príspevková organizácia mala v roku 2023 príjem z prenájmu časti budovy, v ktorej  nájomca zriadil bufet,   a príjem z úrokov na bežnom účte v banke. Je príspevková organizácia povinná podať daňové priznanie?
Odpoveď
Podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov príspevkové organizácie nemusia podať priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane. Pretože príjem z prenájmu je u príspevkovej organizácie zdaniteľným príjmom (je predmetom dane a nie je od dane oslobodený), je v tomto prípade povinnosť podať daňové priznanie.