Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové priznanie > Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie

Podľa § 15 ods.1 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov  povinný podať každý daňovník tejto dane.  Týmto daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia.  Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, resp. vyberá zrážkou, ale  zrazenú daň možno považovať za preddavok.
 
FAQ
 
Otázka č.1:Povinnosť podať daňové priznanie, ak spoločnosť nevykonáva činnosť
Má obchodná spoločnosť  povinnosť podať daňové priznanie aj v takom prípade, ak nemala v zdaňovacom období žiadne účtovné pohyby, t.j. nevykonávala činnosť?
Odpoveď
Podanie daňového priznania právnickej osoby upravuje § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 (t.j. do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). To znamená, že pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nie je rozhodujúce, či daňovník  za zdaňovacie obdobie vykázal v daňovom priznaní základ dane alebo  daňovú stratu, či existoval v kalendárnom roku niekoľko dní alebo mesiacov, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy, t.j. či vykonával alebo nevykonával činnosť a pod., právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy  povinnosť podať daňové priznanie.