Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové priznanie > Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie

Podľa § 15 ods.1 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
 
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov  povinný podať každý daňovník tejto dane.  Týmto daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia.  Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, resp. vyberá zrážkou, ale  zrazenú daň možno považovať za preddavok.
 
FAQ
 
Otázka č.1:Povinnosť podať daňové priznanie, ak spoločnosť nevykonáva činnosť
Má obchodná spoločnosť  povinnosť podať daňové priznanie aj v takom prípade, ak nemala v zdaňovacom období žiadne účtovné pohyby, t.j. nevykonávala činnosť?
Odpoveď
Podanie daňového priznania právnickej osoby upravuje § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je daňovník povinný podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote podľa § 49 (t.j. do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). To znamená, že pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nie je rozhodujúce, či daňovník  za zdaňovacie obdobie vykázal v daňovom priznaní základ dane alebo  daňovú stratu, či existoval v kalendárnom roku niekoľko dní alebo mesiacov, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy, t.j. či vykonával alebo nevykonával činnosť a pod., právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy  povinnosť podať daňové priznanie.

Otázka č.2 – Povinnosť podať daňové priznanie  pri zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie
Spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov vstúpila do likvidácie 1.5.2020. Dňa 30.11.2020 sa spoločníci rozhodli,  že zrušia svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie a obnoví svoju činnosť. Aké zdaňovacie obdobia vzniknú spoločnosti v roku 2020, za ktoré je povinná podať daňové priznanie ?
Odpoveď
V súlade s § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. 

Ak spoločnosť vstúpila do likvidácie,  podľa § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie, ktoré  jej začalo pred vstupom do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jej vstupu do likvidácie (od 1.1.2020 do 30.4.2020). Zdaňovacie obdobie, ktoré začalo dňom vstupu spoločnosti do likvidácie, sa  končí  posledným dňom zdaňovacieho obdobia, t. j. posledným dňom kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie (od 1.5.2020 do 31.12.2020).  Spoločnosť má povinnosť za toto zdaňovacie obdobie  podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia.

Otázka č.3 – Zrušenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie v nasledujúcom roku
Spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov vstúpila do likvidácie 1.5.2019. Dňa 30.10.2020 sa spoločníci rozhodli,  že zrušia svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie a obnoví svoju činnosť. Aké zdaňovacie obdobia vzniknú spoločnosti, za ktoré je povinná podať daňové priznanie ?
Odpoveď

Ak spoločnosť vstúpila do likvidácie,  podľa § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov zdaňovacie obdobie, ktoré  jej začalo pred vstupom do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jej vstupu do likvidácie (od 1.1.2019 do 30.4.2019. Zdaňovacie obdobie, ktoré začalo dňom vstupu spoločnosti do likvidácie, sa  končí  posledným dňom zdaňovacieho obdobia, t. j. posledným dňom kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie (od 1.5.2019 do 31.12.2020).  Spoločnosť má povinnosť za obidve zdaňovacie obdobia  podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia.