Predĺženie lehoty na podanie DP

 Daňovníkovi sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania   predlžuje  lehota na podanie daňového priznania ( § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov) 
a)    najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a  v tejto novej lehote je aj daň splatná;
b)    najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov,  ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení  uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a  v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správa dane uplatní sankcie podľa § 155 a §156 daňového poriadku.
 
Daňovník v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania  najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.
 
Lehoty na podanie daňového priznania počas pandémie nájdete v časti Korona opatrenia.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace
Obchodná spoločnosť je povinná podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023 do 2.4.2024 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. V súlade s § 49 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov spoločnosť do 2.4.2024 písomne oznámi  príslušnému správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 do 30. júna 2024.  Je tento postup spoločnosti  pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správny?
Odpoveď
Postup spoločnosti je správny.  Na základe oznámenia OZN493v22 podaného elektronicky príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania si daňovník sám  predlžuje lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace. Daňovník v oznámení uvádza novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a zaplatí daň.  Správca dane v tomto prípade nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ani neoznamuje listom, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.
 
Otázka č.2 - Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov
Spoločnosť  je povinná podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023 do 2.4.2024 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. Keďže súčasťou jej príjmov sú aj zdaniteľné príjmy  plynúce zo zdrojov v zahraničí, spoločnosť v súlade s 49 ods.3 písm.b) zákona o dani z príjmov do 2.4.2024 písomne oznámi  príslušnému správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 do 30. septembra 2024 Postupuje spoločnosť pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania  správne?
Odpoveď
Postup spoločnosti je správny.  Na základe oznámenia OZN493v22 podaného elektronicky príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania si daňovník, u ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov  v zahraničí,  sám  predlžuje lehotu na podanie daňového priznania  najviac o šesť kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvádza novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a  zaplatí daň. Správca dane v tomto prípade nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ani neoznamuje listom, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.
 
Otázka č.3 - Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania u daňovníka v konkurze
Daňovníkovi v konkurze skončilo zdaňovacie obdobie 31. decembra 2023. Za toto zdaňovacie obdobie je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2.4.2024. Ako má daňovník postupovať, ak si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?
Odpoveď
Podľa  § 49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov daňovník v konkurze musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane písomne požiadať, a to  najneskôr 15 dní  pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Na základe  žiadosti podanej v  danom prípade najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania  môže správca dane  rozhodnutím predĺžiť daňovníkovi lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiaca, t.j.do 30. júna 2024. Daňovník sa proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nemôže odvolať. Ak správca dane rozhodnutím predĺži daňovníkovi v konkurze lehotu na podanie daňového priznania, je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr v predĺženej lehote  a v tejto lehote daň aj zaplatiť. V prípade, že správca dane žiadosti daňovníka nevyhovie, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr v lehote  troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Otázka č.4 - Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania daňovníkovi v likvidácii
Daňovníkovi v likvidácii skončilo zdaňovacie obdobie 31. decembra 2023. Za toto zdaňovacie obdobie je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 2.4.2024. Ako má daňovník postupovať, ak si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?
Odpoveď
Podľa  § 49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov daňovník v likvidácii musí o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania správcu dane písomne požiadať, a to  najneskôr 15 dní  pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Na základe  žiadosti môže správca dane  rozhodnutím predĺžiť daňovníkovi lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiaca, t. j. do 30. júna 2024. Daňovník sa proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nemôže odvolať. Ak správca dane rozhodnutím predĺži daňovníkovi v likvidácii lehotu na podanie daňového priznania, je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr v predĺženej lehote  a v tejto lehote daň aj zaplatiť. V prípade, že správca dane žiadosti daňovníka nevyhovie, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr v lehote  troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Otázka č. 5 – Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie
Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 1. júla 2023. Za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo  pred vstupom do likvidácie, je spoločnosť povinná podať daňové priznanie v lehote do troch kalendárnych mesiacov od  skončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 30.9.2023. Môže si  spoločnosť predĺžiť  túto lehotu na podanie daňového priznania oznámením podaným správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania?
Odpoveď
Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov,  tzn. na  základe oznámenia sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Podľa § 49 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov  lehota na podanie daňového priznania daňovníka v konkurze a v likvidácii  sa môže predĺžiť iba správcom dane rozhodnutím, a to na základe žiadosti  daňovníka  podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Ak  teda  spoločnosť pri riešení otázky predĺženia lehoty na podania daňového priznania je  v likvidácii, postupuje podľa §  49 ods.3 písm. c) zákona o dani z príjmov, na základe ktorého musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať.