Opravné daňové priznanie

 

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy  opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada. Zákon neobmedzuje počet podaných opravných  daňových priznaní, čo znamená, že daňový subjekt môže do lehoty na podanie daňového priznania podať aj viac opravných daňových priznaní. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania  je potrebné v záhlaví I. časti vyznačiť, že ide o opravné daňové priznanie. Podávanie opravných daňových priznaní  upravuje § 16  ods.1 a 6 daňového poriadku.

Lehoty na podanie daňového priznania v období pandémie sú uvedené v časti Korona opatrenia.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 – Podanie opravného daňového priznania v predlženej lehote 
Spoločnosť  dňa 25. marca 2024 oznámila správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2023 do 30. 6. 2024 Daňové priznanie spoločnosť podala dňa 20. júna 2024.  Keďže  v podanom daňovom priznaní  zistila chybu,  v lehote do 30.6.2024 (dňa 28.6.2024) podala  ďalšie priznanie, ktoré označila ako opravné daňové priznanie. Postupovala spoločnosť správne?
Odpoveď
Keďže opravné daňové priznanie bolo podané v lehote pre podanie daňového priznania, spoločnosť postupovala v súlade s § 16 ods. 1 daňového poriadku. Na vyrubenie dane je rozhodujúce  opravné daňové priznanie podané 28.6.2024, pričom na daňové priznanie  podané dňa 20. júna 2024 správca dane neprihliada.

Otázka č. 2 – Podanie opravného daňového priznania , ak lehota bola predĺžená po podaní daňového priznania
Spoločnosť  podala daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023 dňa  20.marca 2024. Následne 31.3.2024 oznámila správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2023 do 30.9.2024, nakoľko súčasťou jej príjmov sú  aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.  Dňa 17.8.2024 podala opravné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2023. Postupovala spoločnosť správne?
Odpoveď
Ak spoločnosť podala daňové priznanie do lehoty na jeho podanie uvedenej v § 49 ods.2 zákona o dani z príjmov a následne v lehote na podanie daňového priznania podala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, postupovala v súlade s § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov. V  takto stanovenej lehote podá spoločnosť daňové priznanie, ktoré označí ako opravné daňové priznanie. Opravné daňové priznanie podané v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ods.3 písm. b) zákona o dani z príjmov sa bude akceptovať na účely vyrubovacieho konania.