Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové priznanie > Lehota na podávanie daňových priznaní

Lehota na podávanie daňových priznaní

V súlade s § 49 ods.2 zákona o dani z príjmov  sa  daňové priznanie  podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak.  V tejto lehote je  daňovník povinný daň aj zaplatiť.  
Poznámka
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, podľa § 27 ods.4 daňového poriadku posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 
Informácie k lehotám na podanie daňového priznania v období pandémie nájdete v časti Korona opatrenia.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré je kalendárnym rokom
V spoločnosti, ktorej zdaňovacím obdobím  je  kalendárny rok, skončilo zdaňovacie obdobie  31.12.2023. V akej lehote je spoločnosť povinná podať daňové priznanie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie ukončené  31.12.2023 je spoločnosť povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 2.4.2024.
 
Otázka č.2 – Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré je hospodárskym rokom
V spoločnosti je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začal 1.10.2022 a skončil 30.9.2023.  V akej lehote je spoločnosť povinná  podať daňové priznanie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.10.2022 do 30.9.2023,  je spoločnosť povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do  31.12.2023.
 
Otázka č.3 – Lehota na podanie daňového priznania u daňovníka v likvidácii
Spoločnosť vstúpila do likvidácie 1.9. 2021. Jej prvé zdaňovacie obdobie počas likvidácie skončilo 31.12.2023. V akej lehote je spoločnosť povinná podať za toto zdaňovacie obdobie  daňové priznanie?
Odpoveď
Za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 1.9.2021 do 31.12.2023, je spoločnosť povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 2.4.2024.

Otázka č.4 - Lehota na podanie daňového priznania za  zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie
Spoločnosť 1. júla 2023 vstúpila do likvidácie. Podľa § 41 ods.3 zákona o dani z príjmov, ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1.1.2023, končí sa dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie, t.j. 30.6.2023. V akej lehote je spoločnosť povinná podať daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Za kratšie zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom spoločnosti do likvidácie a končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie (30. 6. 2023) je spoločnosť  povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 30.9.2023.
 
Otázka č.5 - Lehota na podanie daňového priznania za  zdaňovacie obdobie pred vstupom do konkurzu
Na spoločnosť bol 15. septembra 2023 vyhlásený konkurz. Podľa § 41 ods.5 zákona o dani z príjmov, ak je na  daňovníka vyhlásený konkurz, končí zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. V akej lehote je spoločnosť povinná podať daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie?
Odpoveď
Za  zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1.1.2023 a skončilo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu (14.9.2023),   je spoločnosť  povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.12.2023.