Zrážková daň z podielových listov

Otázka

Správcovská spoločnosť pri vyplatení podielového listu vykonáva zrážku dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní v súlade s § 43 ods. 10 ZDP. Ide o nasledovný príklad:
- podielnik  nadobudol podielové listy v dvoch transakciách - 4 950 ks podielových listov za aktuálnu cenu 0,101000 eura a 1 951 ks podielových listov za aktuálnu cenu 0,102500 eura,
- podielnik požiadal o výplatu podielových listov - bolo mu vyplatených 5 911 ks podielových listov pri aktuálnej cene 0,101500 eura (z toho  4 950 ks podielových listov s cenou pri nadobudnutí 0,101000 eura a 961 ks podielových listov s cenou pri nadobudnutí 0,102500 eura).
Má správcovská spoločnosť vykonať zrážkovú daň na úrovni každého podielového listu osobitne?
V prípade, ak to nie je možné, je možné pri výpočte zrážkovej dane započítať dosiahnutý výnos z vyplatenia podielových listov nadobudnutých za cenu 0,101000 eura so stratou dosiahnutou vyplatením podielových listov nadobudnutých za cenu 0,102500 eura?

Odpoveď

Podľa § 43 ods. 10 ZDP zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoločností sa nepovažuje zahrnutie výnosu do aktuálnej ceny už vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnosť každoročného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu. Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní. Ak ide o príjemcu, ktorým je podielový fond, zrážka dane sa nevykoná a ak ide o príjemcu, ktorým je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov v rámci poskytovania investičnej služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky, zrážka dane sa nevykoná a platiteľom dane vyberanej zrážkou z vyplatenia (vrátenia) podielového listu je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi. Rovnaký postup sa použije aj v prípade, ak vypláca podielové listy alebo obdobné cenné papiere zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť.

V súlade s vyššie uvedeným pri vyplatení (vrátení) podielových listov sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní, pričom uvedený kladný rozdiel sa zistí osobitne za každý vyplatený podielový list. Zrážkovú daň podľa znenia § 43 ods. 10 ZDP nie je možné vykonať z kladného rozdielu medzi úhrnom vyplatených nezdanených súm a úhrnom vkladov podielnika, ktorými je predajná cena týchto podielových listov pri ich vydaní. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné ani započítať napríklad výnos z vyplatenia jedného podielového listu so stratou dosiahnutou z vyplatenia iného podielového listu.   

V súlade so znením § 47 ods. 1 ZDP sa zrážková daň podľa § 43 ZDP zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

V prípade, ak pri vyplatení (vrátení) podielových listov vznikne záporný rozdiel (strata) medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, zrážka dane sa nevykoná.