Platiteľ zrážkovej dane pri kompenzačnej platbe

Otázka

Spoločnosť (regulovaný subjekt) nakupuje energiu od výrobcu (regulovaný subjekt) a ďalej ju dodáva spotrebiteľovi - SBD, ktoré následne rozpočíta spotrebu energie koncovým spotrebiteľom. Štandardy kvality nedodržal výrobca, energia je dodaná koncovým spotrebiteľom (byty).

V tomto reťazci sú dva regulované subjekty - výrobca a odberateľ, ktorý energiu ďalej dodáva. Štandardy kvality porušil výrobca, kompenzačná platba má byť vyplatená SBD, resp. koncovým spotrebiteľom. Kompenzačnú platbu môže podľa Vyhlášky č. 277/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (ďalej len „URSO“), uhradiť výrobca (regulovaný subjekt) alebo odberateľ (tiež regulovaný subjekt). Otázkou je, ktorý z uvedených dvoch
regulovaných subjektov je povinný odviesť daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. m) do štátneho rozpočtu a vykonať oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov v tomto prípade.

Odpoveď

Platiteľom dane podľa § 2 písm. v) zákona o dani z príjmov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť daň alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

V súlade s § 43 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o kompenzačné platby podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2012 Z. z.).

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z., ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2 tohto zákona. V súlade s § 40 ods. 2
zákona č. 250/2012 Z. z. výšku kompenzačnej platby, spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality ako aj spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy - vyhlášky vydané ÚRSO.

Odpoveď

Podľa Vyhlášky č. 277/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávky tepla (ďalej len „vyhláška“):
- kompenzačnou platbou je finančná náhrada, ktorá sa regulovaným subjektom uhradí odberateľovi alebo žiadateľovi za nedodržanie štandardu kvality [§ 1 písm. m) vyhlášky];
- kompenzačná platba za nedodržanie štandardov kvality podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. sa vyplatí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi podľa § 1 písm. j) vyhlášky vo výške určenej podľa § 7 ods. 1 alebo vypočítanej podľa § 7 ods. 2 (§ 6 ods. 1 vyhlášky);
- ak v reťazci sústav tepelných zariadení medzi dodávateľom, odberateľom a koncovým odberateľom nedodrží štandardy kvality regulovaný subjekt, ktorý dodáva teplo odberateľovi, regulovanému subjektu, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla, odovzdá odberateľ dodávateľovi údaje o dotknutom
odberateľovi potrebné na určenie, výpočet a úhradu kompenzačnej platby v rozsahu podľa odseku 6 písm. a) až g) bezodkladne po ich identifikovaní, ajneskôr však do 15. januára roku t (§ 6 ods. 2 vyhlášky);
- dotknutému odberateľovi, pre ktorého zabezpečuje teplo dodávateľ prostredníctvom odberateľa, regulovaného subjektu, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom priamo alebo prostredníctvom odberateľa, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla,
na základe údajov, ktoré mu poskytne odberateľ podľa § 6 ods. 2 vyhlášky; dotknutému odberateľovi, ktorému dodáva teplo dodávateľ priamo, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom podľa § 6 ods. 1 (§ 6 ods. 3 vyhlášky);
- dodávateľ alebo odberateľ vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje údaje o dotknutom odberateľovi ( § 6 ods. 6 vyhlášky);
- oznámenie o kompenzačnej platbe odosiela dodávateľ, ktorý uhrádza kompenzačnú platbu najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby,
a) dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi v rozsahu podľa § 6 ods. 6 vyhlášky,
b) odberateľovi, ktorý podľa § 6 ods. 2 odovzdal dodávateľovi údaje o dotknutom odberateľovi v rozsahu podľa § 6 ods. 6 písm. h) a i) vyhlášky (výšku kompenzačnej platby spolu s výpočtom a uvedením ustanovenia, podľa ktorého je výpočet výšky kompenzačnej platby určený alebo vypočítaný pred
zdanením a výšku kompenzačnej platby, ktorá bude po zdanení uhradená dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi).

V nadväznosti na uvedené zrážkovú daň z kompenzačných platieb podľa § 43 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov odvádza v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. regulovaný subjekt, ktorý nedodržal štandardy kvality, tzn. v danom prípade dodávateľ (výrobca), ktorý má aj oznamovaciu povinnosť podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Kompenzačnú platbu uhrádza dotknutému odberateľovi (SBD, resp. koncovým spotrebiteľom)
priamo alebo prostredníctvom odberateľa - spoločnosti, ktorá nakupuje energiu od iného regulovaného subjektu (výrobcu) a ďalej ju dodáva spotrebiteľovi.