Sadzba dane 15% u komanditnej spoločnosti

Otázka
Môže komanditná spoločnosť použiť 15 % sadzbu dane, ak výnosy za spoločnosť ako celok síce presiahli výšku 100 000 eur, avšak jej komplementárom je iná právnická osoba, ktorá má 99 % podiel ? Po vyňatí tohto jej podielu zdaňuje komanditná spoločnosť iba 1 % z celkového základu dane. Je možné, aby komanditná spoločnosť vo svojom daňovom priznaní použila 15 % sadzbu dane, nakoľko po vyňatí príjmov (v daňovom priznaní sa odpočítava základ dane, nie príjmy) komplementára má zdaniteľné príjmy iba vo výške 15 000 eur a teda by mohla spadať pod 15 % daň ? Ak áno, akým spôsobom sa majú vyčísliť zdaniteľné príjmy komplementára pre účely uplatnenia zníženej sadzby dane z príjmov?
Odpoveď
Podľa § 14 ods. 5 ZDP základ dane daňovníka, ktorý je komanditnou spoločnosťou, sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 ZDP. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov,
ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti. Daňová strata sa delí rovnako ako základ
dane vypočítaný podľa § 17 až 29 ZDP.
V súlade s § 14 ods. 7 ZDP súčasťou základu dane daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, je aj časť základu dane alebo daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúca na jednotlivého komplementára;
pritom táto časť základu dane alebo časť daňovej straty sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pred zdanením pripadajúca na komplementárov medzi jednotlivých komplementárov.
Sadzba dane pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvý bod podbod 1a. ZDP zo základu dane zníženého o daňovú stratu je 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie (začínajúce najskôr od 01.01.2020)
zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur.
V novom riadku 560 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) sa uvádza úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka, od ktorého sa odvíja možnosť uplatnenia sadzby dane z príjmov vo výške
15 %, ak tento úhrn neprevyšuje sumu 100 000 eur. Úhrn zdaniteľných príjmov sa vypočíta z tabuľky C1 (riadok 6), alebo tabuľky C2 (riadok 6), alebo tabuľky F (riadok 1), alebo tabuľky G1 (riadok 1) upraveného o položky vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky G3 (riadok 2 a 3) alebo tabuľky G2 (riadok 1) znížený o tie príjmy (výnosy), ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a z tabuľky H (riadok 2 až 10 stĺpca 1).
Ak komanditná spoločnosť dosiahla úhrn zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie rok 2020 viac ako 100 000 eur, nemôže si uplatniť 15 % sadzbu dane podľa § 15 písm. b) prvý bod podbod 1a. ZDP.
Tak ako komanditná spoločnosť aj komplementár komanditnej spoločnosti sú právnické osoby (predpokladáme, že majú sídlo na území Slovenskej republiky), ktoré sa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považujú za účtovné jednotky. Komplementár komanditnej spoločnosti bude pri vyčíslení základu dane alebo daňovej straty vychádzať podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP z výsledku hospodárenia, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Pri vyčíslení zdaniteľných príjmov, bude tiež vychádzať zo svojho účtovníctva.

Stanovisko vydané 27.1.2021