Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Sadzba dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdanenie podielov na zisku ak konečný príjemca je neznámy

Zdanenie podielov na zisku ak konečný príjemca je neznámy

Otázka

Právnická osoba – akciová spoločnosť (daňový rezident SR) vypláca podiely na zisku právnickej osobe - banke so sídlom na území SR (daňový rezident SR), ktorá však akciovú spoločnosť informovala, že nie je konečným vlastníkom akcií spoločnosti, má ich iba na držiteľskom účte. Zároveň odmietla poskytnúť informácie o konečných vlastníkoch akcií.
Má slovenská akciová spoločnosť pri výplate podielov na zisku postupovať podľa § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmov – t.j. zraziť a správcovi dane následne odviesť zrážkovú daň vo výške 35 %?

Odpoveď

Podľa § 2 písm. v) zákona o dani z príjmov je platiteľom dane fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá. V súlade s § 43 ods. 12 tohto zákona ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.

Z predmetných ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že platiteľ dane je priamo zodpovedný za správne zrazenie a včasné odvedenie dane, preto by jeho správanie malo byť čo najviac obozretné a opatrné. Podľa predložených informácií slovenskému platiteľovi dane nie sú do momentu výplaty podielov na zisku oznámené relevantné informácie o skutočných príjemcoch predmetných príjmov (či sa jedná len o daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo aj o daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníkov nezmluvného štátu, fyzické osoby, resp. právnické osoby a pod.).

Uplatnenie sadzby dane vo výške podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, resp. vylúčenie podielov na zisku z predmetu dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) tohto zákona je možné len za predpokladu, že tieto príjmy plynú daňovníkom, na ktorých sa vzťahuje príslušný spôsob zdanenia. Automatické uplatnenie výhod vyplývajúcich z príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je podmienené preukázaním informácie o mieste daňovej rezidencie príslušného daňovníka ako aj informácie o skutočnom vlastníkovi – konečnom príjemcovi predmetného príjmu v súlade s ustanovením § 2 písm. af)
zákona o dani z príjmov.

V dôsledku absencie relevantných informácií ako aj opatrného správania sa v súvislosti s uplatnením zodpovednosti platiteľa dane za správne zdanenie a včasné odvedenie dane je potrebné v predloženom prípade postupovať v súlade s ustanovením § 43 ods. 25 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1, zrazí daň vo výške 35 % z tohto príjmu a v oznámení o zrazení a odvedení dane podávanom podľa odseku 11 neuvádza identifikačné údaje o prijímateľovi predmetného príjmu.

V prípade následného zistenia relevantných skutočností má platiteľ dane možnosť opraviť informácie uvedené v podanom oznámení o zrazení a odvedení dane ako aj požiadať o prípadné vrátenie daňového preplatku. Finančná správa Slovenskej republiky má tiež zavedený postup na vrátenie rozdielu medzi daňou, ktorá bola zrazená podľa zákona o dani z príjmov a daňou, ktorá mala byť zrazená podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia priamo skutočnému vlastníkovi predmetného príjmu (daňovému nerezidentovi SR) po preukázaní predpísaných náležitostí.