Zrážková daň z úhrnu dlhopisov

Otázka

Obchodník s cennými papiermi (ďalej len „o. c. p. “) pre svojho klienta – rezidenta SR inkasuje od emitenta dlhopisov so sídlom na území SR výnos z týchto dlhopisov (celkom 1 000 ks dlhopisov), z ktorých je povinný v zmysle § 43 ods. 3 písm. n) a ods. 16 ZDP zraziť a odviesť zrážkovú daň. Menovitá hodnota 1 ks dlhopisu je 1 euro, úrokový kupón z dlhopisu je stanovený na 5 % ročne. Ako má právnická osoba správne zdaniť zrážkovú daň z výnosu –z každého dlhopisu samostatne alebo z úhrnu dlhopisov?

Odpoveď

V súlade s § 43 ods. 3 písm. n) ZDP daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe.

Podľa § 43 ods. 16 ZDP platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem neznížený o výdavky, ak sa nepostupuje podľa § 43 ods. 5, 9 a 10 ZDP.

V zmysle § 43 ods. 10 ZDP zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane [§ 2 písm. v) ZDP] pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Riadnym vykonaním zrážky dane platiteľom dane sa daňová povinnosť z týchto príjmov považuje za splnenú. V súlade s § 47 ods. 1 ZDP sa daň podľa § 43 ZDP zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Ak klient prostredníctvom obchodníka s c. p. nakúpil 1 000 ks dlhopisov emitenta, menovitá hodnota 1 ks dlhopisu je 1 euro a úrokový kupón z dlhopisu je stanovený na 5 % ročne, výnos (príjem) z dlhopisov v brutto výške je 5,0 % z 1 000 eur (1 euro x 1 000 ks), t. j. 50 eur. O. c. p., ktorý výnos inkasuje od emitenta, zrazí a odvedie daň vyberanú zrážkou vo výške 19 %, t. j. 9,50 eura a daňovníkovi poukáže netto výnos vo výške 40,50 eura.