Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Sadzba dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zrážková daň z podielových listov - nákup ďalších PL

Zrážková daň z podielových listov - nákup ďalších PL

Otázka

Daňovníkovi plynie výnos z držby podielového listu, ktorý je v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) použitý so súhlasom podielnika správcovskou spoločnosťou na vydanie nového podielového listu pre tohto daňovníka. Podlieha výplata výnosu z majetku slovenského podielového fondu formou vydania nových podielových listov zrážkovej dani podľa § 43 ZDP?

Odpoveď

Správcovská spoločnosť v súlade s § 75 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní vypláca podielnikovi výnosy z majetku v podielovom fonde podľa jeho štatútu formou vydania ďalších podielových listov. V súlade s § 7 zákona o kolektívnom investovaní každý podielový fond musí mať štatút. Tento štatút je v súlade s § 7 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou.

Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu. V súlade s § 7 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní štatút podielového fondu môže určiť, že sa z majetku v podielovom fonde budú vyplácať výnosy.

Ak podielnikom je fyzická osoba, výnos z majetku v podielovom fonde formou vydania ďalších podielových listov podľa § 75 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní predstavuje príjem podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZDP. Ak podielnikom je právnická osoba, uvedený príjem je predmetom dane podľa § 2 písm. b) ZDP.

V súlade s § 43 ods. 3 písm. b) ZDP daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o výnos z majetku v podielovom fonde s výnimkou, ak je príjemcom výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond.

Aj v tom prípade, ak výnos z majetku v podielovom fonde nebude vyplatený podielnikovi priamo formou peňažných prostriedkov, ale bude vyplatený formou vydania ďalších podielových listov, podielnikovi plynie výnos z majetku v podielovom fonde, a preto je správcovská spoločnosť povinná zraziť daň z uvedeného zdaniteľného príjmu podielnika v súlade s § 43 ods. 10 ZDP. Na základe uvedeného je správcovská spoločnosť povinná zraziť daň v súlade s § 43 ods. 10 ZDP v momente pripísania výnosu v prospech podielnika.

Máme za to, že pri vyplatení výnosu z majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť so súhlasom podielnika uvedený výnos ďalej investovala, a preto podľa nášho názoru ide o peňažné plnenie.