Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Preddavky na podiel na zisku vyplatený v.o.s. spoločníkovi

Preddavky na podiel na zisku vyplatený v.o.s. spoločníkovi

Otázka

Verejná obchodná spoločnosť vyplatí preddavok na podiel na zisku spoločníkovi - právnickej osobe.

Obchodný zákonník vyplácanie preddavkov na podiel na zisku spoločníkom v. o. s. nezakazuje. Vyplácanie preddavkov na podiel na zisku je zakázané len v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Bude sa príjem z týchto preddavkov považovať za zdanený v rámci zahrnutia časti základu dane v. o. s. do základu dane spoločníka v. o. s., ktorým je právnická osoba (ďalej len „spoločník“),  podľa § 14 ods. 6 ZDP, resp.  môže spoločníkovi z preddavkov vyplatených na podiel na zisku v. o. s. vzniknúť povinnosť uhradiť daň z príjmov aj nad rámec uvedený v § 14 ods. 6 ZDP?
 

Odpoveď

V spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti (§ 123 a § 179 Obchodného zákonníka) je vyplácanie preddavkov na podiel na zisku (dividendu) zo zákona zakázané. Obchodný zákonník taký postup v súvislosti s v. o. s. výslovne nezakazuje (§ 82 Obchodného zákonníka), tzn. ani  nevylučuje možnosť vyplatenia preddavkov na podiel na zisku spoločníkovi. V súlade s § 82 Obchodného zákonníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak, zisk sa  delí rovným dielom medzi spoločníkov a podiel na zisku, určený na základe ročnej účtovnej závierky, je splatný do troch mesiacov od jej schválenia. Stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Pri  účtovaní vyplatených preddavkov na podiel na zisku vo v. o. s. sa účtuje prostredníctvom súvahových účtov, teda zaúčtovanie tohto prípadu nevstupuje do výsledku hospodárenia v. o. s. Preddavok na podiel na zisku v. o. s. sa účtuje na ťarchu účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom a v prospech účtu 221 – Bankové účty. Tento preddavok bude po skončení vykazovaného obdobia vysporiadaný podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia (zisk, strata), ktorý je určený na prerozdelenie medzi spoločníkov, a to s príslušným účtom účtovnej triedy 3.

V nadväznosti na uvedené vyplatené preddavky na podiel na zisku v. o. s.  nie sú súčasťou základu dane v. o. s. a nepodliehajú zdaneniu pri ich výplate v priebehu zdaňovacieho obdobia.

U spoločníka sa prijatý preddavok účtuje ako záväzok voči v. o .s. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia vznikne spoločníkovi nárok na podiel na zisku, tento záväzok z titulu prijatého preddavku bude u spoločníka vysporiadaný so zaúčtovaným nárokom na podiel na zisku.

V súlade s § 12 ods. 7 písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) ZDP podiel na zisku spoločníka je predmetom dane.

Podľa § 14 ods. 4 ZDP základ dane daňovníka, ktorý je v. o. s., sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 ZDP. Tento základ dane sa medzi jednotlivých spoločníkov delí v takom pomere, v akom sa medzi nich rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Ak v spoločenskej zmluve nie je rozdelenie zisku určené, základ dane sa delí medzi jednotlivých spoločníkov rovnakým dielom. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane vypočítaný podľa § 17 až 29 ZDP.

Podľa § 14 ods. 6 ZDP súčasťou základu dane daňovníka právnickej osoby, ktorý je spoločníkom v. o. s., je aj časť základu dane  alebo časť daňovej straty v. o. s. pripadajúca na spoločníka podľa § 14 ods. 4 ZDP.

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa aj u spoločníka prijaté preddavky vysporiadajú v súlade s účtovníctvom. Ak bol spoločníkovi poskytnutý preddavok vo vyššej sume ako mu vznikol nárok na podiel na zisku, je povinný rozdiel vrátiť. V prípade, ak v. o .s. dosiahne stratu, spoločník je povinný vrátiť celý poskytnutý preddavok.