Dotácia na nájom na prelome účtovných období

Otázka

Ako sa bude účtovať o dotácii na nájomné z pohľadu prenajímateľa a nájomcu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) v nadväznosti na zľavu na nájomnom, ktorá podmieňuje jej
poskytnutie na prelome účtovných období v prípade, ak bolo nájomné uhradené?

Odpoveď

Predpokladáme, že účtovná jednotka spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o poskytovaní dotácií“) a účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok.
Podľa § 13c ods. 17 zákona o poskytovaní dotácií, ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené
užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.
Je potrebné uviesť, že § 13c ods. 17 zákona o poskytovaní dotácií ustanovuje možnosť poskytnúť dotáciu za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie v prípade, ak nájomné bolo uhradené.
Za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo uhradené, je podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva SR na rozhodnutí prenajímateľa a nájomcu, či budú situáciu riešiť:
1. úpravou minulých faktúr (dobropismi o poskytnutí zľavy) vyhotovených za obdobie sťaženého užívania,alebo
2. úpravou faktúr zvoleného budúceho obdobia (na základe dohody prenajímateľa a nájomcu) v roku 2021 v trvaní zhodnom ako bolo obdobie sťaženého užívania.
V obidvoch prípadoch sa o zľave (dobropise) a aj o dotácii účtuje súčasne, v rovnakom účtovnom období, a to v účtovnom období, v ktorom sú:
 u nájomcu účtované náklady a ich zníženie o prijatú zľavu, na úhradu ktorých sa dotácia poskytuje,
 u prenajímateľa účtované výnosy a ich zníženie o poskytnutú zľavu.

Stanovisko vydané dňa 23.2.2021