§13c - príjmy z predaja vlastných akcií

Otázka

Od 01.01.2019 je podľa § 13c ods. 1 ZDP od dane oslobodený príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení podmienok podľa odseku 2, tzn. príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti a daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu.
Platí vyššie uvedené oslobodenie aj v prípade predaja vlastných akcií zo strany akciovej spoločnosti za predpokladu splnenia všetkých ostatných podmienok uvedených v § 13c ZDP? Napr. akciová spoločnosť získa vlastné akcie v hodnote viac ako 10 % základného imania, ktoré po uplynutí 24 mesiacov predá?

Odpoveď

Podľa § 155 ods. 1 Obchodného zákonníka predstavuje vlastníctvo akcií práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti je u právnickej osoby oslobodený od dane len po splnení podmienok uvedených v § 13c ods. 2 ZDP. Okrem podmienky držby priameho podielu na základnom imaní akciovej spoločnosti najmenej 10 % počas doby 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií (podielu), je to aj podmienka, že predávajúca právnická osoba vykonávala na území SR podstatné funkcie, riadila a znášala riziká spojené s vlastníctvom akcií, pričom disponovala potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.

K podstatným funkciám spojeným s vlastníctvom akcií možno zaradiť funkcie vymedzené napr. v § 180 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, tzn. oprávnenie zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou a uplatňovať na ňom návrhy. Ďalej je to napr. právo písomne požadovať zvolanie mimoriadneho
valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí, hlasovať na valnom zhromaždení o záležitostiach spadajúcich do jeho pôsobnosti atď.

Akcionár, ktorý predá svoje akcie samotnej akciovej spoločnosti, sa vlastne zbaví svojho podnikateľského rizika, a vo forme kúpnej ceny dostane od spoločnosti naspäť hodnotu, ktorú do spoločnosti vložil. Z hľadiska ekonomickej podstaty sa nadobudnutie vlastných akcií samotnou akciovou spoločnosťou od akcionára dá prirovnať k čiastočnej likvidácii spoločnosti, kedy si touto operáciou akoby akcionár vybral svoj podiel na fiktívnom
likvidačnom zostatku spoločnosti.

Podľa Obchodného zákonníka akciová spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie, tzn. nie je to zakázané. Nadobúdanie vlastných akcií je prísne obmedzené a ak ich spoločnosť nadobudne, tak ich musí, s istými výnimkami, do určitej zákonom stanovenej lehoty napr. predať alebo znížiť o hodnotu vlastných akcií základné imanie.

Podľa § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka totiž platí, že ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, akcionárske práva bude vykonávať štatutárny orgán samotnej spoločnosti, hlasovacie práva však nie, pretože tie nemá. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že akcionárske a hlasovacie práva sú podstatnými funkciami spojenými s vlastníctvom akcií.

Tieto reštriktívne pravidlá majú za cieľ udržať kapitál spoločnosti, ale aj predísť riziku získania samokontroly nad spoločnosťou členmi jej orgánov pri vylúčení vonkajšej kontroly spoločnosti zo strany ostatných akcionárov.
Zámerom podmienky ustanovenej v § 13c ods. 2 písm. b) ZDP pre prípadné oslobodenie príjmu z predaja akcií bolo podporiť výkon plnohodnotných akcionárskych práv a funkcií spolu so znášaním rizík spojených s vlastníctvom akcií priamo na území SR. Z uvedených ustanovení Obchodného zákonníka týkajúcich sa nadobúdania a držby vlastných akcií vidieť, že spoločnosť nadobúdajúca vlastné akcie nenadobúda s nimi plnohodnotné funkcie spojené s ich vlastníctvom a taktiež neznáša riziká totožné s vlastníctvom iných ako vlastných akcií.

Nakoľko s vlastníctvom vlastných akcií sa podľa Obchodného zákonníka nespája znášanie podstatných funkcií, riadenie a znášanie rizika v rozsahu podobnom ako vlastníctvo iných ako vlastných akcií, nemožno u spoločnosti vlastniacej vlastné akcie pri predaji uplatniť oslobodenie na príjem z tohto predaja, nakoľko nie je splnená podmienka uvedená v § 13c ods. 2 písm. b) ZDP.