Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dotácia na nájom, ak daňovník do dňa zostavenie ÚZ nevie či bude žiadať

Dotácia na nájom, ak daňovník do dňa zostavenie ÚZ nevie či bude žiadať

Otázka

Ako sa bude účtovať dotácia na nájomné z pohľadu nájomcu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) v nadväznosti na zľavu na nájomnom, ktorá podmieňuje jej poskytnutie
na prelome účtovných období v nadväznosti na zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“) v prípade, ak bolo nájomné uhradené? Nájomca mal od 24.10.2020
do 31.12.2020 uzatvorené svoje prevádzky, pričom nájom za jednotlivé prevádzky do konca roka 2020 je uhradený. Nájomca do dňa zostavenia účtovnej závierky nemá informáciu o tom, či bude o dotáciu žiadať alebo nie,
a v nadväznosti na uvedené nemá informáciu ani o tom, či bude mať dobropis od prenajímateľa alebo nie, pretože rokovanie s prenajímateľmi sa uskutoční v priebehu mesiacov január až marec 2021. Ako má nájomca
v tomto prípade účtovať a v ktorom zdaňovacom období daňovník dotáciu na dobropis zahrnie do základu dane z príjmov?

Odpoveď
Predpokladáme, že účtovná jednotka spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o poskytovaní dotácií“).
Podľa § 13c ods. 17 zákona o poskytovaní dotácií, ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené
užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Podľa informácii v dopyte bolo nájomné za obdobie sťaženého užívania
uhradené, preto účtovná jednotka môže postupovať v súvislosti s dotáciou na nájomné podľa tohto ustanovenia.
Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok sa v zmysle § 52a ods. 1 postupov účtovania účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa
dotácia poskytne. Ide o účtovnú jednotku, ktorá je nájomcom a do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2020 nemá s prenajímateľom dohodu a ani informáciu o tom, že jej prenajímateľ poskytne zľavu na nájomnom za
obdobie sťaženého užívania, a že bude o dotáciu požiadané, preto o dotácií v nadväznosti na § 52a ods. 1 postupov účtovania nemôže účtovať v roku 2020. Ak k dohode medzi nájomcom a prenajímateľom v zmysle
podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií dôjde v roku 2021 (po zostavení účtovnej závierky za rok 2020), nájomca účtuje o nároku na dotáciu na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2021. V roku 2021 by mala byť v zmysle § 13c zákona o poskytovaní dotácií poskytnutá zľava z nájomného za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie. Takto bude o zľave z nájomného a o nároku na dotáciu na nájomné účtované v jednom účtovnom období.

stanovisko vydané dňa 9.2.2021