Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výplata sumy z účtu 428, ktorá vznikla v dôsledku účtovania opravy významnej chyby

Výplata sumy z účtu 428, ktorá vznikla v dôsledku účtovania opravy významnej chyby

Otázka

Právnická osoba v roku 2019 účtovala o oprave významnej chyby týkajúcej sa účtovného obdobia 2016 (zabudla zaúčtovať výnosy) na účet 428. Následne uvedenú sumu z účtu 428 vypláca fyzickej osobe. Ako sa uvedený príjem posudzuje?

Odpoveď

Predmetný príjem je možné na účely aplikácie príslušných ustanovení ZDP považovať za podiel na zisku (dividendu) za podmienky, že zaúčtovaná významná oprava chyby minulých účtovných období bola u vyplácajúcej
právnickej osoby zahrnutá do základu dane podľa § 17 ods. 15 ZDP, keďže podielom na zisku sa rozumie podiel vyplácaný z účtovného zisku po zdanení daňou z príjmov. Pri účtovaní opravy chýb minulých účtovných období súvzťažne s účtom 428, je potrebné vychádzať z analytického účtu k účtu 428, z ktorého musí byť jednoznačné, ku ktorému zdaňovaciemu obdobiu sa vzniknutá chyba vzťahuje. A zároveň je potrebné preukázať, že v dôsledku účtovania tejto chyby bolo podané dodatočné daňové priznanie podľa § 17 ods. 15 ZDP za zdaňovacie obdobie, ktorého sa chyba týkala. Ak tieto skutočnosti daňovník vie preukázať, môže byť u príjemcu sumy vyplatenej z účtu 428 využitý postup ako pri dividendách vyplatených za toto zdaňovacie obdobie.

zverejnené 7.2.2020