Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Predmet dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zníženie ZI, ktoré bolo zvyšované z nerozdelených ziskov

Zníženie ZI, ktoré bolo zvyšované z nerozdelených ziskov

Otázka
Právnická osoba A, daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident Slovenskej republiky, ďalej len „tuzemská právnická osoba“) je jedným z akcionárov akciovej spoločnosti B (tuzemskej právnickej osoby), ktorá v rokoch 1999 – 2003 zvyšovala základné imanie z podielov na zisku po zdanení určeného na rozdelenie.

Akciová spoločnosť B plánuje v roku 2018 znížiť svoje základné imanie a príjem zo zníženia základného imania by mal byť vyplatený aj právnickej osobe A podieľajúcej sa na základnom imaní akciovej spoločnosti B. Podlieha príjem plynúci zo zníženia základného imania akciovej spoločnosti B  zdaneniu v zmysle zákona o dani z príjmov v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení?

Odpoveď

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)], okrem
1. príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x),
2. príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe.

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2018 je predmetom dane podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj výplata
prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zl zákona o dani z príjmov ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.

Ak u právnickej osoby nie je predmetom dane podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov], predmetom dane nebude ani príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení.

Spôsob zdanenia podielov na zisku (dividend) vykázaných za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 vymedzuje prechodné ustanovenie § 52zi ods. 6 až 8 zákona o dani z príjmov. V súlade s § 52zi ods. 6 písm. b) zákona o dani z príjmov k úpravám účinným od 1. januára 2017, ak podiel na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie v zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1. januára 2017 zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi podľa 2 písm. d) druhého bodu, tzn. tuzemskej právnickej osobe, je zdaňovaný podľa § 52 ods. 24.

V súlade s § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c), podľa ktorého uvedené plnenia nie sú zdaňované, použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie od 1. apríla 2004 daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej
republiky zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou (§ 43); tento príjem nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nie je predmetom dane.

Ak vo Vašom prípade dôjde k zníženiu základného imania, ktoré bolo tvorené zo zisku po zdanení a tento zisk bol vykázaný:
- za zdaňovacie obdobie 1999, takýto podiel na zisku bol predmetom dane a bol zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou vo výške 15 %. Ak podiel na zisku nebol pri zvýšení základného imania zdanený, potom pri výplate by mal byť predmetom dane, ktorý sa zdaňuje v súlade s prechodným ustanovením §52zi ods. 6 písm. b) zákona o dani z príjmov, tzn. u tuzemskej právnickej osoby sa zahrnie do základu dane a zdaní sa sadzbou dane 21%;
- za zdaňovacie obdobia 2000 až 2003, takéto podiely na zisku boli predmetom dane a boli zdaňované daňou vyberanou zrážkou vo výške 15 % (za splatený nepeňažný vklad sa nepovažovalo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia). Ak podiely na zisku neboli pri zvýšení základného imania zdanené, potom pri výplate by mali byť predmetom dane, ktoré sa zdaňujú v súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 6 písm. b) zákona o dani z príjmov, tzn. u tuzemskej právnickej osoby sa zahrnú do základu dane a zdania sa sadzbou dane 21%.
V súlade s § 25 ods. 3 Opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2018 v účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom, sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti z dôvodu zníženia základného imania prerozdelením
akcionárom v hodnote vkladu do základného imania, a to na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.

Keďže v súlade s vyššie uvedeným akcionár účtuje o znížení základného imania súvahovo, suma plynúca zo zníženia základného imania akciovej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení za roky 1999 až 2003, ktorá podlieha zdaneniu v súlade s § 52zi ods. 6 písm. b) zákona o dani z príjmov, predstavuje pripočítateľnú položku k výsledku hospodárenia, ktorú daňovník uvedie na r. 180 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Podporne je možné vychádzať z § 17 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami podľa odseku 1 pri zisťovaní základu dane sa upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sú zahrnované do základu dane.