Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Príjmy od dane oslobodené > Nepeňažné plnenie pre zamestnanca do 500 eur

Nepeňažné plnenie pre zamestnanca do 500 eur

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je od dane oslobodené aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.

Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP predstavuje daňové zvýhodnenie pre nenárokové nepeňažné plnenia (benefity) u zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2022.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje niektoré z ustanovení v ZDP, potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od dane podľa tohto špecifického ustanovenia a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Bezúročná pôžička
Keď spoločnosť poskytne svojmu zamestnancovi bezúročnú pôžičku, je možné považovať úrok, ktorý nemusí zamestnanec spoločnosti platiť, za nepeňažný príjem oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur ročne v  zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Ak zamestnancovi poskytne zamestnávateľ pôžičku bez ohľadu na zdroj krytia, nepeňažným zdaniteľným príjmom pre neho je úrok alebo jeho časť, ktorú nie je povinný z pôžičky uhradiť, t.j. rozdiel medzi nižším úrokom z poskytnutej pôžičky (resp. žiadnym úrokom) a úrokom používaným v mieste a v čase poskytnutia pôžičky podobného charakteru peňažným ústavom pre obyvateľstvo na podobný účel. Takéto zvýhodnenie sa zdaňuje preddavkovým spôsobom v súlade s § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov v úhrne zdaniteľných príjmov v mesiaci poskytnutia pôžičky. 
V súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov, možno oslobodiť od dane z príjmov nepeňažné plnenie najviac do 500 eur od všetkých zamestnávateľov, ak zamestnávateľ:

  • v zdaňovacom období, v ktorom poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie, aj vynaložil prostriedky na toto nepeňažné plnenie, resp. mu v tomto zdaňovacom období vznikli súvisiace výdavky (náklady) s týmto nepeňažným plnením a
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky (náklady) s týmto nepeňažným plnením sú výdavkami (nákladmi) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu a
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky (náklady) s týmto nepeňažným plnením zamestnávateľ v zdaňovacom období, v ktorom poskytne nepeňažné plnenie zamestnancovi, vylúči z daňových výdavkov. 

Otázka č. 2 - Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi - dohodárovi
Nárok na oslobodenie nepeňažného plnenia do 500 eur podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je možné uplatniť i zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti (nemá pracovnú zmluvu)?
Odpoveď
Z ustanovenia § 5 ods. 7 písm. o) ZDP nevyplýva, že ide výlučne o plnenie voči zamestnancovi v pracovnom pomere. Aj príjem, ktorý daňovník dosiahne na základe dohody o pracovnej činnosti je príjmom zo závislej činnosti vymedzený v § 5 ZDP a pre účely ZDP sa za zamestnanca považuje daňovník s príjmami zo závislej činnosti. To znamená, že ak sú splnené podmienky, tak aj pri nepeňažnom plnení poskytnutom "dohodárovi" sa môže uplatniť postup podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Otázka č. 3 - Darčeková poukážka
Môže spoločnosť oslobodiť zamestnancovi podľa § 5 ods.7 písm. o) ZDP aj darčekové poukážky do nákupného centra, kde sa dajú použiť v rôznych obchodoch? 
Odpoveď
Z usmernenia k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov vyplýva:
„ Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom poukaz (kartu), za ktorý zamestnanec získa tovar alebo službu u vopred určeného dodávateľa (použitie poukazu je od začiatku limitované na vybraný okruh dodávateľov tovaru alebo službu), resp. vopred vymedzenú, potom na takého nepeňažné plnenie môže zamestnávateľ uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. Uvedené neplatí, ak by zamestnávateľ poskytol zamestnancom poukaz (kartu), ako platobný nástroj, t. j. zamestnanec by mal možnosť poukaz uplatniť na akýkoľvek tovar alebo službu, a to u ktoréhokoľvek dodávateľa“.
To znamená,  že ak vo Vašom prípade pôjde o poskytnutie nepeňažného plnenia vo forme nákupných poukážok, ktoré môže zamestnanec využiť u vybraného okruhu dodávateľov (v rámci daného obchodného centra), na takéto nepeňažné plnenie môže zamestnávateľ uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.