Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Chyby zavinené zamestnávateľom > Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane zamestnancovi > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému bol zrazený nižší preddavok na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému bol zrazený nižší preddavok na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane v neprospech zamestnanca - Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi

Ak zamestnávateľ nezrazil v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnancovi preddavok na daň vo výške podľa zákona (t.j. zrazil preddavok nižší ako mal), môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,
 

FAQ

Otázka  – Nezdanenie príjmu zamestnanca
Nepeňažný prijem (darčekové poukážky) nezahrnul zamestnávateľ do daňového základu zamestnanca. Ako to môžem spätne opraviť? Je potrebné opraviť všetky daňové prehľady alebo zahrnúť tieto príjmy do mesiaca,  v ktorom sa mu dodatočne zrazí daň z týchto príjmov? Ak je to viac ako 12 mesiacov dozadu, môžem to ako zamestnávateľ urobiť alebo si bude musieť zamestnanec podať daňové priznanie?
Odpoveď
Podľa § 40  ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov ak zamestnávateľ ktorý je platiteľom dane,  nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka;
Po uplynutí tejto lehoty zamestnávateľ postupuje podľa ustanovenia § 40 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to ak nezrazil daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť zamestnancovi iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov;
Zamestnávateľ – platiteľ dane spätne neopravuje už podané prehľady ani hlásenie, za mesiace, v ktorých nezrazil správne preddavky na daň/resp. daň.
Opravy dane uvedie do  tlačív prehľadov za mesiac , v ktorých tieto opravy vykonal.