Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Chyby zavinené zamestnávateľom > Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane zamestnancovi > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému bol priznaný DB vo vyššej sume ako stanovuje zákon

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému bol priznaný DB vo vyššej sume ako stanovuje zákon

Ak zamestnávateľ priznal a vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu ako bol podľa zákona povinný vyplatiť, môže ju dodatočne vybrať od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo zvýšením dane len v prípade, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil daňový bonus vo vyššej sume neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

FAQ

Otázka č. 1 - Daňový bonus neoprávnene priznaný a vyplatený, zistený po vykonaní ročného zúčtovania
Zamestnankyňa mala nedopatrením vyplatený daňový bonus za 6-12/2021, ktorý jej nepatrí. Bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov dane 2021 a podané ročné Hlásenie za 2021. Ako opraviť a vrátiť daňový bonus?
Odpoveď
V uvedenom prípade prepočítate v roku 2022 daňovú povinnosť z príjmov zamestnanca za kalendárny rok 2021 (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2021 a neoprávnene vyplatený bonus vyčíslite ako nedoplatok na dani (daňový bonus znižuje daň) - údaj uvediete na r. 3 prehľadu za kalendárny mesiac, v ktorom opravu vykonáte; resp. zrazíte neoprávnene vyplatený daňový bonus (ak daň bola nižšia ako nárok na daňový bonus) - suma bude súčasťou sumy daňového bonusu na r. 5 a r. A, B a C v II. časti prehľadu. Sumu odvediete spolu s ostatnými preddavkami na daň v mesiaci zrazenia. (Hlásenie za rok 2021 bolo podané v súlade so skutočnosťou, ktorá v danom čase nastala, nie je potrebné podávať dodatočné hlásenie).

Otázka č. 2 - Nesprávne priznaný daňový bonus v ročnom zúčtovaní
Ak sme zistili chybu v ročnom zúčtovaní zamestnanca, aká je najlepšia možnosť opravy? Urobiť opravné ročné zúčtovanie a poslať opravné hromadné oznámenie za rok 2021 alebo urobiť dodatočné ročné zúčtovanie? Jedná sa o chybu - zamestnancovi bol vyplatený daňový bonus vo vyššej čiastke ako mal nárok.
Odpoveď
V danom prípade uplatníte postup podľa ustanovenia § 40 zákona o dani z príjmov a opravu výšky daňového bonusu (neoprávnene priznaného a vyplateného v ročnom zúčtovaní) zahrniete do tlačiva Prehľad  za príslušný mesiac roku 2022, v ktorom vykonáte opravu.