Výber dane/nedoplatkov na dani a nevyplácanie mzdy

Ak nemôže zamestnávateľ zraziť nedoplatok z ročného zúčtovania, napr. z dôvodu, že zamestnancovi už mzdu nevypláca, nedoplatok dane vyberie správca dane – daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca.
Zamestnávateľ v tomto prípade zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, alebo keď ju zamestnávateľ zistil.
 
FAQ

Otázka - Nedoplatok z ročného zúčtovania 
Zamestnanec požiadal o vykonanie RZD za rok 2021 v ktorom vznikol nedoplatok. Daňovník už u nás nepracuje. Akým spôsobom sa tento nedoplatok z RZD má vysporiadať ?
Odpoveď
Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku zamestnancovi doručené.
Zamestnávateľ a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa daňový nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 5 eur alebo je nižšia ako 5 eur, ale len ak daňovník nevyužije možnosť podať vyhlásenie podľa § 50.