Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Chyby zavinené zamestnávateľom > Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane zamestnancovi > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ zrazil nesprávny preddavok na daň

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ zrazil nesprávny preddavok na daň

Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane v neprospech zamestnanca - Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi

Ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi preddavok na daň alebo daň, ktorú mal zraziť vo výške stanovenej zákonom (zrazil nižšiu daň), môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď bola daň nesprávne zrazená (v ročnom zúčtovaní) neuplynulo viac ako 12 mesiacov.
 

FAQ

Otázka  č. 1 - Oprava preddavku na daň, oprava dane
V máji 2020 sme podávali na Sociálnu poisťovňu opravné výkazy do sociálnej poisťovne za zamestnanca, ktorý mal spätne k začiatku roka priznaný dôchodok. Opravné Prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sme ale nepodávali. Ako správne vyplniť Hlásenie o vyúčtovaní dane (ktoré musí súhlasiť s podanými mesačnými prehľadmi) tak, aby sme zohľadnili vyššie uvedenú skutočnosť?
Odpoveď
Opravu základu dane (podľa § 5 ods. 8 o dani z príjmov) vykoná zamestnávateľ v mesiaci, v zdravotná poisťovňa vráti poistné zaplatené bez právneho dôvodu (dôchodca nebol povinný toto poistné platiť). Uvedený rozdiel uvedie do prehľadu za tento mesiac. Predložené prehľady už spätne neopravuje.
Ak zamestnávateľ v tomto  mesiaci nevykonal opravu základu dane ani preddavku na daň, tak opravu základu dane a dane vykoná najneskôr (podľa § 40), a to najneskôr do 31. marca  nasledujúceho roka. Ak ide o daň, môže ju dodatočne zraziť zamestnancovi najneskôr do 12 mesiacov, od doby keď daň bola nesprávne zrazená. Opravu uvedie do prehľadu za mesiac, v ktorom ju vykonal.

Otázka  č. 2 - Oprava dane  z ročného zúčtovania a tlačivá
Mzdárka zamestnancovi vykonala v r. 2022 ročné zúčtovanie dane - RZD za r. 2021, avšak neuplatnila zamestnancovi nezdaniteľnú časť dane pri výpočte základu dane. Zamestnancovi vznikol z RZD daňový nedoplatok, ktorý bol uhradený daňovému úradu. Rovnako s týmto výsledkom bolo odoslané aj hlásenie. Ako by mala mzdárka v takomto prípade postupovať? Je potrebné opraviť výpočet RZD a odoslať opravné hlásenie?
Odpoveď
V prípade, že ročné zúčtovanie nebolo vykonané v súlade podľa § 38 zákona o dani z príjmov do lehoty na jeho vykonanie (do konca marca 2022), tak po tejto lehote zamestnávateľ vykoná opravu dane v súlade s ustanovením § 40 zákona.
Ak na základe opravy dane vráti zamestnancovi preplatok na dani uvedie ho do riadku 3. v časti I. tlačiva Prehľad za mesiac, v ktorom opravu dane zamestnanca vykonal. Prehľady za mesiace roku 2021 ani Hlásenie za rok 2021 sa nepodáva, nakoľko oprava dane je vykonaná v roku 2022 a vykáže sa na r. 3 v mesiaci, v ktorom bude preplatok zamestnancovi vrátený .

Otázka  č. 3  - Oprava dane v RZD resp. v daňovom priznaní
Zamestnanci požiadali zamestnávateľa formou písomnej žiadosti o vykonanie RZ preddavkov dane zo ZČ za r. 2021 v stanovenom termíne. Zamestnávateľ vykonal RZ preddavkov dane a preplatok/nedoplatok dane vysporiadal v mesiaci marci 2022. Napriek tomu si niektorí zamestnanci podali aj riadne daňové priznanie, lebo mali zrejme dôvod na podanie daňového priznania. Tzn., že mali urobené duplicitne zúčtovanie dane - jedno RZD u zamestnávateľa a jedno formou podania daňového priznania.
Klient sa obrátil na nás so žiadosťou o opravu, teda zrušenie RZD zamestnancov u zamestnávateľa, zaslanie opravného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec 2022 a doplatenie rozdielu dane, ktorá bola zamestnancom vysporiadaná v mesiaci marec 2022.
Klientovi sme oznámili skutočnosť, že pokiaľ zamestnanci požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2022, a to bolo riadne vykonane v termíne,  z ktorého bol vyúčtovaný preplatok, resp. nedoplatok do konca marca 2022 v zmysle zákonných podmienok a zamestnanci si podali ešte aj daňové priznanie, tak zamestnávateľ v tomto prípade už nemôže urobiť žiadnu opravu.
Stanovisko klienta je opačné, aj napriek tomu, že jemu ako zamestnávateľovi vzniknú zvýšené náklady spojene s opravou, doplatením rozdielu dane a možnými penálmi, nás žiada o opravu (ako zamestnávateľ) a opiera sa o § 40 – odsek 3 zákona o dani z príjmov.
Odpoveď
V prípade, že daňovníci – zamestnanci požiadali o vykonanie ročných zúčtovaní (RZD) v súlade s ustanovením § 38 zákona o dani z príjmov a zamestnávateľ im uvedené  RZD aj vykonal, tak vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 zákona, a to v prípade, ak daňovníkom nevznikla povinnosť podať daňové priznanie.
V prípade, že týmto daňovníkom vznikla povinnosť/resp. právo  podať daňové priznanie podľa ustanovenia § 32 zákona, vykonané RZD priložia k tomuto daňovému priznaniu s potvrdenou druhou stranou zamestnávateľom (§ 38 ods. 7 zákona). Uvedenú druhú stranu doplňuje  zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca, a to v lehote do 10 dní od doručenia žiadosti  - t.j. tlačivo o vykonanom RZD bude obsahovať aj údaj o  vysporiadaní výsledku RZD.  Opravu RZD v tomto prípade nevykonáva.