Opravy odvodu dane alebo odvodu preddavkov na daň

Ak platiteľ odviedol preddavky na daň alebo daň vo vyššej sume ako bol povinný a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň (do ŠR), požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. 
 
FAQ
Otázka č.1 : Oprava dane a neuplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane  

Ak pri vykonaní ročného zúčtovania dane nepriznal zamestnávateľ nezdaniteľnú časť na daňovníka, môže v nasledujúcom roku po vykonaní ročného zúčtovania vykonať opravu tohto ročného zúčtovania?

Odpoveď

Zamestnávateľ v nasledujúcom roku po vykonaní ročného zúčtovania vykonáva opravu dane v súlade s § 40 zákona a nie opravu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (§38 zákona). Túto opravu dane môže zamestnávateľ urobiť na tlačive ročného zúčtovania s uvedením v nadpise - Oprava dane.

Pri výpočte dane a  základu dane uplatní nezdaniteľnú časť na daňovníka (podľa § 11 ods. 2 zákona), o ktorú  sa zníži základ dane tohto daňovníka. Preplatok na dani, ktorý vyplynie pre zamestnanca z tejto opravy, vráti v nasledujúcej výplate alebo mimo výplatného termínu. O vrátený preplatok znižuje zamestnávateľ odvod preddavkov na daň (do štátneho rozpočtu).

Otázka č. 2: Oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Dňa 2.6.2022 zamestnávateľ zistil, že v mesiaci apríl 2022 zrazil zamestnancovi preddavok na daň o 38 eur viac, ako bol povinný podľa zákona. Môže opravu urobiť hneď, alebo má čakať do skončenia roka alebo až pri vykonaní ročného zúčtovania, keď nevie, či zamestnanec oň požiada? Doteraz vždy žiadal.

Odpoveď

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi rozdiel, o ktorý zrazil vyšší preddavok na daň, ako bol povinný – t.j. preplatok na preddavkoch na daň v sume 38 eur (po zistení a oprave vo výplate alebo mimo výplatného termínu) v nasledujúcom kalendárnom mesiaci prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia (r. 2022).

Podľa § 40 ods. 1 zákona  lehota na vrátenie vzniknutého preplatku na preddavkoch na daň pre uvedený prípad uplynie zamestnávateľovi najneskôr dňa 31. marca 2023, za podmienky, ak nebolo vykonané (napríklad už vo februári 2023) ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZD), alebo ak v tomto termíne nepodal zamestnanec daňové priznanie (DP).

Pre upresnenie odpovede uvádzame, že zamestnávateľ  pre účely podania DP vydáva zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, v ktorom uvádza aj skutočnú výšku zrazených preddavkov na daň.

Ak zamestnanec podá daňové priznanie, ku ktorému priložil uvedené Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom sú uvedené preddavky na daň, zrazené v priebehu roka, rozdiel na dani vzniknutý zrazením vyšších preddavkov na daň v zdaňovacom období ako stanovuje zákon, sa vysporiada v podanom daňovom priznaní. Z uvedeného dôvodu už zamestnávateľ  preddavky na daň ani vydané Potvrdenie neopravuje.