Oprava dane v neprospech zamestnanca

Oprava dane v neprospech zamestnanca (nedoplatok  na dani)

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

FAQ

Otázka č. 1 -  Oprava dane a neoprávnené uplatnenie  nezdaniteľnej časti základu dane, lehota na zrazenie nedoplatku na dani

Vykonali sme zamestnancovi ročné zúčtovanie dane na žiadosť zamestnanca, poberateľa starobného dôchodku, v ktorom sme nesprávne - neoprávnene zamestnancovi uplatnili vyššiu nezdaniteľnú časť základu dane. Akým spôsobom máme túto chybu opraviť?

Odpoveď

Ak  ste ako zamestnávateľ zamestnancovi v ročnom zúčtovaní nesprávne vypočítal základ dane (uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane v nesprávnej - vyššej sume) a prepočíta  základ dane a jeho daňovú povinnosť nanovo (napríklad na tlačive ročného zúčtovania, v ktorom  uvedie - Oprava dane), vyčíslite nedoplatok na dani, ktorý zamestnancovi zrazíte pri najbližšom výplatnom termíne a odvediete správcovi dane spolu s preddavkami daného mesiaca.

Túto opravu môžete  zamestnancovi vykonať iba v lehote do 12 mesiacov od vykonania ročného zúčtovania.

Sumu zrazeného nedoplatku na dani z vykonanej opravy dane uvediete v prehľade za príslušný kalendárny mesiac (vykonania opravy dane) na riadku 3 v I. časti Prehľadu.

Otázka č. 2 - Oprava nesprávne zrazenej dane 
Za rok 2021 som nesprávne vykonala ročné zúčtovanie dane (RZD) jednému zamestnancovi. Prišla som na to teraz pri ročnom zúčtovaní za rok 2022.

Urobila som opravu RZD za rok 2021, daň bude odvedená teraz s ostatnou daňou z výplat za mesiac marec 2023. Potrebujem túto opravu zapracovať aj do príslušných dokladov pre DÚ a nie je mi jasné akým spôsobom.
Opravu vykonám prostredníctvom Dodatočného hlásenia za rok 2021 v časti I. riadok 3, alebo 2 ? Tým sa mi nedoplatok odzrkadlí aj na r. 10 a 12.
Zároveň v V. časti u konkrétneho zamestnanca uvediem správne údaje?
Alebo to uvediem v riadnom hlásení za rok 2022, ktoré budem posielať teraz a tiež na tom r. 3 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a v časti V. budú za konkrétneho zamestnanca uvedené aj údaje z RZD za rok 2021 aj za rok 2022?
A čo mesačný prehľad?
Uvedené zapracujem do prehľadu za mesiac 03/2023 na r. 3?
Ešte uvádzam, že sa nejedná ani o daňový bonus, ani o zamestnaneckú prémiu, ale o nedoplatok na dani.
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 40 zákona o dani z príjmov vykoná zamestnávateľ - platiteľ dane opravu dane, ak nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, a to najneskôr do lehoty podľa osobitného predpisu – môže ju dodatočne zraziť.
V uvedenom prípade nevykonáva opravu ročného zúčtovania za príslušné zdaňovacie obdobie(r. 2021), ale opravu dane a jej prepočet môže vykonať aj vo vzore tohto tlačiva (neopravuje však údaje v pôvodnom tlačive o vykonanom ročnom zúčtovaní, vydanom zamestnancovi v lehote na jeho vykonanie).
Nedoplatok na dani zrazí zamestnancovi a tento odvedie do štátneho rozpočtu – rovnako tento údaj uvedie do riadku 3 Prehľadu za príslušný mesiac 2023 .
Pôvodný Prehľad ani podané Hlásenie sa neopravujú.
Uvedený odvod dane z vykonanej opravy dane je predmetom zdaňovacieho obdobia aj hlásenia (v r. 3), v ktorom bol vykonaný - t.j. ak oprava je vykonaná v marci 2023, do prehľadu za marec 2023 sa uvedie príslušná suma dane (zvýšenie), ktorá bola zrazená zamestnancovi a táto bude predmetom zdaňovacieho obdobia r. 2023 , teda aj Hlásenia o daňovej - odvodovej povinnosti platiteľa za toto obdobie.