Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nízka kapitalizácia > Stanoviská FR SR > Nízka kapitalizácia a úver na kúpu obchodných podielov

Nízka kapitalizácia a úver na kúpu obchodných podielov

Otázka

Daňovník PO v roku 2018 dosiahla hodnotu EBITDA 100 eur. Získala úver od materskej spoločnosti na bežný chod firmy, za ktorý platí úroky 20 eur ročne. Okrem toho získala od materskej spoločnosti úver na kúpu obchodných podielov, ročne platí úroky 10 eur. Predmetných 10 eur si firma za rok 2018 neuzná za daňový výdavok a to v zmysle §19 ods. 3 písm. u) ZDP. Ako sa v danom prípade uplatňuje § 21a zákona o dani z príjmov ?

Odpoveď

k problematike uplatnenia § 21a ods. 1 zákona o dani z príjmov v prípade úrokov platených z akvizičného úveru na obstaranie obchodného podielu, ktoré sú podľa § 19 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju tohto obchodného podielu (ďalej len „predmetné úroky“), FR SR uvádza nasledovné:

- ustanovenie § 21a ods. 1 zákona o dani z príjmov limituje výšku úrokov, ktoré sú podľa tohto zákona daňovými výdavkami,
- preto v prípade predmetných úrokov sú tieto úroky predmetom limitácie podľa § 21a ods. 1 zákona o dani z príjmov až v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju obchodného podielu, a to aj v prípade, ak v tomto zdaňovacom období predmetné úroky nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, avšak mimoúčtovne znižujú základ dane podľa § 19 ods. 3 písm. u),
- v zdaňovacích obdobiach, v ktorých sa o predmetných úrokoch účtuje v nákladoch, avšak v týchto zdaňovacích obdobiach podľa § 19 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov tieto úroky nie sú daňovým výdavkom, sa predmetné úroky pripočítavajú k základu dane daňovníka (zdaňujú sa),

- keďže zaúčtované úrokové náklady sú súčasťou výsledku hospodárenia daňovníka bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú súčasne daňovým výdavkom, a či sú z úveru od závislej alebo nezávislej osoby, vychádzajúc zo znenia platného zákona o dani z príjmov vstupujú do výpočtu ukazovateľa EBIDTA na účely aplikácie § 21a ods. 1 tohto zákona v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o predmetných úrokoch účtuje v nákladoch.